Hide Main content block
Default Image
Petak 12.01.2018.

Nabava usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije uređenja parka oko Kapele Pejačević u Našicama

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave…
 • tb
  Srijeda 03.01.2018.

  N A T J E Č A J za dodjelu stipendije Grada Našica studentima za studijsku godinu 2017./2018.

  Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 8/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Našica o broju korisnika i visini stipendije Grada Našica za studijsku godinu 2017./2018. (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 1/18.), Gradonačelnik Grada Našica, r a s p i s u j e N A T J E Č A J za dodjelu stipendije Grada Našica studentima za studijsku godinu 2017./2018. Grad Našice za studijsku godinu 2017./2018., dodijelit će studentima s…
 • cestitka5
 • gradsko2
  Četvrtak 21.12.2017.

  Održana 4. Sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U srijedu, 20. prosinca 2017. godine s početkom u 17,00 sati održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
 • Default Image
  Petak 15.12.2017.

  Poziv na 4. sjednicu Odbora za statutarno - pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 4. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 19. prosinca (utorak) 2017. godine u 9,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • Default Image
  Četvrtak 14.12.2017.

  Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) S A Z I V A M 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica za dan 20. prosinca (srijeda) 2017. godine Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje…
 • Default Image
  Utorak 12.12.2017.

  Poziv na 13. sjednicu Vijeća Mjesnog odbora

  Na temelju članka 79. točka 2. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) S A Z I V A M 13. sjednicu Vijeća Mjesnog odbora N a š i c e za dan 18. prosinca (ponedjeljak) 2017. godine Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica soba broj 23., Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama, s početkom u 18,30 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D : 1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Mjesnog odbora Našice održane…
 • Default Image
  Subota 09.12.2017.

  Poziv na 15. sjednicu Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 16. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.) i članka 5. stavka 4. i članka 10. stavka 1. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/14.) S A Z I V A M 15. sjednicu Gradskog savjeta mladih Grada Našica za dan 11. prosinca (ponedjeljak) 2017. godine u 11,00 sati. Sjednica će se održati u sobi…
 • zene1
  Subota 09.12.2017.

  Grad Našice osigurao 7 milijuna kuna za zapošljavanje 50 žena

  Projekt „Zaželi” predviđa zapošljavanje 50 žena u trajanju od 24 mjeseca na poslovima djelatnosti geronto domaćica. Žene će osigurati svakodnevnu pomoć u obavljanju redovitih dnevnih aktivnosti za 200 krajnjih korisnika koje čine starije osobe i osobe s poteškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Višestruki su ciljevi projekta: povećanje stope zapošljivosti na području Grada, povećanje konkurentnosti žena koje čine ciljnu skupinu i pomoć, ali i socijalna inkluzija krajnjih korisnika koji…
 • Default Image
  Ponedjeljak 27.11.2017.

  Sazvana sjednica Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 1. sjednicu Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica za dan 30. studenoga (četvrtak) 2017. godine u 14,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, I. kat, soba broj 23. Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći…
 • Default Image
  Četvrtak 23.11.2017.

  Javna nabava – Radovi sanacije odlagališta komunalnog otpada "Pepelane" u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova sanacije odlagališta komunalnog otpada "Pepelane" u Našicama – dovršenje I.funkcionalne faze kompleksa. Predmet nabave obuhvaća građevinsko-obrtničke, strojarske i eletromonterske radove. Radovi se izvode u skladu s glavnim projektom i važećom Potvrdom izmjene i dopune glavnog projekta. Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima koje zainteresirani…
 • Default Image
  Petak 17.11.2017.

  Javna nabava - Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu kulturne baštine u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti po grupama usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu kulturne baštine u Našicama za provedbu Projekta: Priprema projektne dokumetnacije za obnovu kuturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom "Našice – grad plemstva i kulture" / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ, referentne MIS oznake KK.06.1.1.01.0031, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda…
 • Default Image
  Četvrtak 16.11.2017.

  Sazvana 1. sjednica Koordinacijskog odbora projekta "Dječje gradsko vijeće" Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 1. sjednicu Koordinacijskog odbora projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Našica za dan 21. studenoga (utorak) 2017. godine u 13,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • sastanak0
  Utorak 14.11.2017.

  Započeli radovi na katastarskoj izmjeri katastarskih općina Martin, Našice i Pribiševci

  Danas su službeno započeli radovi katastarske izmjere općine Martin i dijelova katastarskih općina Našice i Pribiševci.
 • opcina1
  Utorak 14.11.2017.

  Program povodom obilježavanja Dana pada Grada Vukovara 18. studenoga 1991. godine

  P R O G R A M POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA PADA GRADA VUKOVARA 18. STUDENOGA 1991. GODINE Pozivamo Vas dana 17. studenoga (petak) 2017. godine na Spomen obilježje "Uskrsla Hrvatska" na Trgu dr. Franje Tuđmana na polaganje vijenaca, paljenje svijeća i molitvu za sve poginule hrvatske branitelje prema sljedećem rasporedu: 18,00 sati : Spomen obilježje "Uskrsla Hrvatska" na Trgu dr. Franje Tuđmana - polaganje vijenaca, paljenje svijeća i molitva za sve poginule hrvatske branitelje 18,15 sati: Trg…
 • Default Image
  Četvrtak 09.11.2017.

  Saziv 3. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 3. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 13. studenoga (ponedjeljak) 2017. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • Default Image
  Srijeda 08.11.2017.

  Javni poziv Za iskaz interesa za organizaciju i provedbu PROGRAMA ADVENTA U NAŠICAMA 2017. GODINE

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Gradonačelnik Grada Našica objavljuje JAVNI POZIV Za iskaz…
 • Default Image
  Utorak 07.11.2017.

  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Gradski savjet mladih Grada Našica

  Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.), Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Našica, na 3. sjednici od 6. studenoga 2017. godine., sastavilo je I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Gradski savjet mladih Grada Našica Temeljem članka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj…
 • Default Image
  Utorak 31.10.2017.

  Izmjena uputa ponuditeljima u Javnom natječaju za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

  IZMJENA UPUTA PONUDITELJIMA U JAVNOM NATJEČAJU ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA NAŠICA 1. PODACI O NARUČITELJU GRAD NAŠICE Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice OIB: 01775928940 Broj telefona: 031/618-160 Broj telefaxa: 031/618-170 E-mail: davorin.dvorzak@nasice.hr Žiro račun (IBAN) : HR1425000091827800005 2. U UPUTAMA PONUDITELJIMA objavljenim u sklopu javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Našica : - U poglavlju 7. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI…
 • Default Image
  Ponedjeljak 30.10.2017.

  Sazvana 3. sjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 3. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 6. studenoga (ponedjeljak) 2017. godine Sjednica će se održati u Uredu Gradonačelnika Grada Našica, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama s početkom u 14,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D : 1.…
 • Default Image
  Ponedjeljak 30.10.2017.

  Objava javne rasprave Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica

  - Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUGN-a za javnu raspravu - Objava javne rasprave Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUGN-a - Prijedlog III. Izmjena i dopuna PPUGN-a za javnu raspravu - Sažetak za javnost Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUGN-a za javnu raspravu
 • Grb jakna
  Četvrtak 26.10.2017.

  Novi pojavni oblik prijevare i Prevencija provalnih krađa u domove

  NOVI POJAVNI OBLIK PRIJEVARE U posljednje dvije – tri godine pojavio se novi oblik prijevare, najčešće usmjeren prema građanima starije životne dobi. Prevaranti koriste životnu dob, samostalno stanovanje te neupućenost i nepažnju osoba da dođu do njihovih ušteđevina i novca. Najčešće počinitelj telefonski kontaktira oštećene (uglavnom osobe starije životne dobi), neupućene osobe, predstavljajući se kao službenik banke ili neke druge novčarske institucije. Počinitelj izjavi da novac koji su…
 • Default Image
  Utorak 24.10.2017.

  Javni natječaj za održavanje javne rasvjete na području Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

  Na temelju 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 15/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 4. stavka 5. Odluke o ustupanju radova putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 5/15.) i Odluke o objavi javnog natječaja za održavanje javne rasvjete…
 • Default Image
  Utorak 24.10.2017.

  Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

  Na temelju 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 15/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 4. stavka 5. Odluke o ustupanju radova putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 5/15.) i Odluke o objavi javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih…
 • polaganje1
  Petak 20.10.2017.

  Obilježena 26. obljetnica ustroja 132. brigade Hrvatske vojske Našice - Orahovica

  Jučer je obilježena 26. obljetnica ustroja 132. brigade hrvatske vojske Našice - Orahovica.
 • Plakat 2017
 • Default Image
  Srijeda 11.10.2017.

  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14.), članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.) i ovlasti iz točke III. Odluke o pokretanju postupka biranja članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica i njihovih zamjenika ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 7/17.) predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica utvrđuje i objavljuje J A V N I P O Z I V za isticanje kandidatura za članove i zamjenika…
 • polaganje1
  Ponedjeljak 09.10.2017.

  Obilježen 8. listopada - Dan neovisnosti

  Jučer popodne je na glavnom gradskom trgu doktora Franje Tuđmana ispred spomen obilježja Uskrsla Hrvatska obilježen Dan neovisnosti Republike Hrvatske 8. listopada.
 • grad3
  Petak 06.10.2017.

  Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U četvrtak, 5. listopada 2017. godine s početkom u 17,00 sati održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu pitanje gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavili su vijećnici: gosp. Vjekoslav Mahovlić (Most), gosp. Josip Matek, dipl.oec. (HDZ) te gosp. Ivan Keglević (HDZ). Sjednici je prisustvovalo 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. Predsjednik Grasdkog vijeća, gosp.…
 • potpisivanje1
  Srijeda 04.10.2017.

  Potpisani ugovori za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Zvončić i Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama

  U Osijeku 3.10.2017. su potpisani ugovori dodjele bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj prema pozivu „Energetska obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, koji je raspisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.
 • Default Image
  Utorak 03.10.2017.

  Javni natječaj o ustupanju poslova rukovođenja zgradom mjesnog doma u Zoljanu

  GRAD NAŠICE, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša raspisuje JAVNI NATJEČAJ o ustupanju poslova rukovođenja zgradom mjesnog doma u Zoljanu Raspisuje se natječaj radi ustupanja poslova rukovođenja zgradom mjesnog doma u Zoljanu, Našička 77, vlasništvo Grada Našica. Natječajni uvjeti kao i ostali elementi naznačeni su u tekstu natječaja u privitku. Tekst natječaja preuzmite i pročitajte ovdje!
 • opcina1
  Utorak 03.10.2017.

  Program povodom 8. listopada - Dana neovisnosti

  8. listopada (nedjelja) 2017. godine 17,45 sati: Prostor ispred zgrade Gradske uprave - nastup Gradske glazbe Našice i našičkih mažoretkinja "Dora" 18,00 sati: Spomen obilježje „Uskrsla Hrvatska“ na Trgu dr. Franje Tuđmana u Našicama - polaganje vijenca, paljenje svijeća i molitva za poginule branitelje 18,30 sati: Crkva sv. Antuna Padovanskog u Našicama -Sveta misa za Domovinu Program povodom 8. listopada Dana neovisnosti.
 • Default Image
  Petak 29.09.2017.

  Sazvana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) S A Z I V A M 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica za dan 5. listopada (četvrtak) 2017. godine Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje…
 • Default Image
  Utorak 26.09.2017.

  Nabava usluga izrade glavnog projekta energetske obnove postojeće javne zgrade gradske uprave Grada Našica s izmjenama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Predmet nabave je usluga izrade glavnog projekta energetske obnove postojeće javne zgrade gradske uprave Grada Našica. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje. II. Izmjene i dopune…
 • Default Image
  Petak 22.09.2017.

  Nabava radova rekonstrukcije javne rasvjete u Športskoj ulici u Jelisavcu

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javne rasvjete u Športskoj ulici u Jelisavcu. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje. Poziv na dostavu ponuda Troškovnik Tehnički opis…
 • polaganje2
  Petak 22.09.2017.

  Obilježavanje Dana pobjede nad tzv. JNA i Dana hrvatskih branitelja Grada Našica

  Jučer 21.9.2017. na trgu ispred zgrade Gradske uprave nastupom Gradske glazbe započeo je program obilježavanja Dana pobjede nad tzv. JNA i Dana hrvatskih branitelja Grada Našica.
 • Default Image
  Ponedjeljak 18.09.2017.

  Proglašena elementarna nepogoda - suša

  Dana 14. rujna 2017. godine proglašena je elementarna nepogoda nastala uslijed djelovanja izrazito visokih temperatura i dugotrajne suše koji su povezani s nedostatkom vlage u tlu na području Osječko-baranjske županije, odnosno području Grada Našica, što je izazvalo štete kod pravnih i fizičkih osoba na poljoprivrednim, povrtlarskim i voćarskim kulturama. Elementarna nepogoda – suša – proglašena je za slijedeće skupine dobara: obrtna sredstva i dugogodišnje nasade. Prijava šteta od elementarne…
 • grad21 1
 • izmjera1
  Ponedjeljak 18.09.2017.

  Održana javna tribina u mjestu Martin i Brezik a vezano za katastarsku izmjeru

  U petak, 15.09. održana je javna tribina u mjestima Martin i Brezik. Prva je bila u Martinu u društvenom domu u 17 sati, a nakon toga u Breziku u 18:30 sati.
 • Default Image
  Petak 15.09.2017.

  Odluka o poništenju javnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području Grada Našica

  Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o ustupanju radova putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 5/15.), Gradonačelnik Grada Našica donosi Odluku o poništenju javnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova Odluku preuzmite ovdje!!
 • Default Image
  Petak 15.09.2017.

  Sazvana 2. sjednica odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12.) S A Z I V A M 2. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 19. rujna (utorak) 2017. godine Sjednica će se održati u Uredu Gradonačelnika Grada Našica, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama s početkom u 14,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D : Utvrđivanje prijedloga…
 • Default Image
  Utorak 12.09.2017.

  Nabava usluga izrade natječajne dokumentacije

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Predmet nabave su usluge izrade natječajne dokumentacije za provedbu postupka javne nabave u sklopu Projekta: Priprema projektne dokumetnacije za obnovu kuturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom "Našice – grad plemstva i kulture" /…
 • Default Image
  Petak 08.09.2017.

  Nabava radova sanacije i restauracije zvonika na Kapeli Pejačević u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi sanacije i restauracije zvonika na Kapeli Pejačević u Našicama. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje. Poziv na dostavu ponuda Troškovnik Izvješće o…
 • Default Image
  Petak 08.09.2017.

  Javni natječaj za održavanje javne rasvjete na području Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

  Na temelju 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 15/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 4. stavka 5. Odluke o ustupanju radova putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 5/15.) i Odluke o objavi javnog natječaja za održavanje javne rasvjete…
 • Default Image
  Četvrtak 07.09.2017.

  II. Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2017. godini

  Na temelju članka 10. Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2017. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 3/17.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2017. godini i članka 48., stavka 4., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Našica, objavljuje II. J A V N I P O Z I…
 • naslov
  Petak 01.09.2017.

  Izmjera k.o. Martin

  Poziv na javnu tribinu " Katastarska izmjera na području Grada Našica za k.o. Martin i dijelove k.o. Pribiševci i Našice "
 • polaganje4
  Petak 25.08.2017.

  Obilježena 26. obljetnica pogibije našičkog branitelja Zdravka Hermana

  Povodom 26 godina od pogibije Našičanina, hrvatskog branitelja Zdravka Hermana u Domovinskom ratu, danas je izaslanstvo grada Našica na gradskom groblju ispred groba upalilo svijeće. Sjećanje na hrabrog Našičanina obilježili su predstavnici Grada, a predvodio ih je gradonačelnik Josip Miletić, pročelnici Tomislava Kuricek, Zdenko Dundović i i Franjo Vladika, predsjednik vijeća Mjesnog odbora i gradski vijećnik Josip Matek te predsjednik Savjeta mladih i gradski vijećnik Ivan Keglević. Vjerujemo…
 • Josip Kolilnda
  Ponedjeljak 07.08.2017.

  Dan pobjede – Knin 2017.

  Danas su povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice Oluje sve oči bile uprte u hrvatski grad Knin.
 • polaganje1
  Ponedjeljak 07.08.2017.

  Proslava Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

  Danas je u Našicama ispred spomen obilježje Uskrsla Hrvatska na trgu doktora Franje Tuđmana, a povodom proslave Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja održano polaganje vijenaca i paljenje svijeća kao i molitva za sve poginula hrvatske branitelje.
 • opcina1
  Utorak 01.08.2017.

  Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

  Poštovani, pozivamo Vas 5. kolovoza (subota) 2017. godine u 9,00 sati kod spomen-obilježja „Uskrsla Hrvatska“ na Trgu dr. Franje Tuđmana na obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja -polaganje vijenaca, paljenje svijeća i molitva S poštovanjem, GRADONAČELNIK: Josip Miletić, mag.math.
 • Default Image
  Petak 28.07.2017.

  Javna nabava - usluga izrade natječajne dokumentacije

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave usluga izrade studijske i natječajne dokumentacije za provedbu Projekta: Priprema projektne dokumetnacije za obnovu kuturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom "Našice – grad plemstva i kulture" / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ, referntne MIS oznake KK.06.1.1.01.0031, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva na dostavu projektnih…

Prodaja Građevinskih zemljišta

zemljiste

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic

Prodaja Građevinskih zemljišta

zemljiste

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.