EnglishDeutschHrvatski
Hide Main content block
Default Image
Utorak 20.02.2018.

USLUGE IZRADE MUZEOLOŠKE KONCEPCIJE ZA NOVI MUZEJSKI PROSTOR ZAVIČAJNOG MUZEJA NAŠICE

Zavičajni muzej Našice provodi postupak jednostavne nabave usluga izrade muzeološke koncepcije za…
 • grad1
  Ponedjeljak 19.02.2018.

  Svečana dodjela stipendija studentima s područja Grada Našica

  Danas je u uredu gradonačelnika grada Našica održano svečano potpisivanje i uručivanje stipendija studentima s područja grada Našica.
 • Default Image
  Petak 09.02.2018.

  GRADOVIMA I OPĆINAMA na području Osječko-baranjske županije

  Pozivi za predlaganje za Povelju lokalne samouprave i Zelenu povelju Osječko-baranjske županije
 • potp1
  Petak 09.02.2018.

  Potpisan ugovor za financiranje rekonstrukcije ulica Matije Gupca i kneza Trpimira u Martinu u vrijednosti od 5 milijuna kuna

  Jučer u Zagrebu potpisan je ugovor između Grada Našica i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Ulaganje u građenje nerazvrstane ceste”.
 • nocknjige1
  Petak 09.02.2018.

  JAVNA NABAVA – RADOVI ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ

  Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Zvončić u Našicama. Predmet nabave obuhvaća građevinsko-obrtničke, strojarske i eletrotehničke radove čijim se izvođenjem očekuje bitno smanjenje troškova održavanja vrtića, poboljšanja toplinskih svojstava vrtića te posljedično manji potencijalno negativan učinak na okoliš. Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u…
 • Default Image
  Petak 09.02.2018.

  Poziv gradonačelnika za javna priznanja 2018. godine

  Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 8/09.) Gradonačelnik Grada Našica objavljuje J A V N I P O Z I V vijećnicima Gradskog vijeća Grada Našica, radnim tijelima Gradskog vijeća, mjesnim odborima, udrugama gospodarstvenika i obrtnika, građanima, udrugama građana, trgovačkim društvima, političkim strankama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama da daju inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada Našica u 2018. godini. Javna…
 • Default Image
  Ponedjeljak 05.02.2018.

  OTVORENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEOPREMLJENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI U NAŠICAMA

  SADRŽJ: UPUTE PONUDITELJIMA Prilog 1. OBRAZAC OPERATIVNOG SAŽETKA POSLOVNOG PLANA Prilog 2. OBRAZAC PONUDE Prilog 3. PRIJEDLOG UGOVORA 1. Podaci o Prodavatelju: Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice 2. Kontakt telefon: Tel: 031/618-160, fax: 031/618-170 3. Predmet natječaja : Prodaja neopremljene građevinske parcele u Industrijskoj zoni u Našicama 4. Dopustiv opseg ponude: Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene. 5. Poslovni plan Poslovni plan treba biti izrađen…
 • Default Image
  Ponedjeljak 05.02.2018.

  Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica

  Dokumenti: 1. Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica 2. Prilozi
 • otpad1
 • Default Image
  Subota 03.02.2018.

  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA

  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Našica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 7.-16. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica br. 5/16.) i Zaključka…
 • grad
  Četvrtak 01.02.2018.

  Lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2017./2018. godinu

  Na temelju članka 19. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/17.) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica na 3. sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine, u t v r d i l o j e L I S T U kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2017./2018. godinu I. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica utvrđuje da kandidati koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2017./2018. godinu imaju…
 • sjednica1
  Srijeda 31.01.2018.

  ODRŽANA 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

  U ponedjeljak, 29. siječnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
 • zazeli1
  Utorak 30.01.2018.

  JAVNI POZIV STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU ZA ISKAZ INTERESA ZA USLUGE POTPORE I PODRŠKE

  Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • Default Image
  Petak 26.01.2018.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje…
 • Default Image
  Petak 26.01.2018.

  Javni natječaj za prijavu programa i projekata nacionalnih zajednica iz Proračuna Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17),sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje…
 • Default Image
  Petak 26.01.2018.

  NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA, V.Lisinskog 56

  Povjerenstvo za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Našica, KLASA: 372-01/18-01/09, URBROJ: 2149/01-05-01/4-18-02 od 25. siječnja 2018. raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica PREDMET I UVJETI NATJEČAJA: Raspisuje se natječaj za zakup poslovnog prostora i to: Poslovni prostor u Našicama, Vatroslava Lisinskog kbr. 56, izgrađen na k.č.br. 1654/3, k.o. Našice, neto površine 208,…
 • vjerske1
  Petak 26.01.2018.

  Održano godišnje tradicionalno primanje predstavnika vjerskih zajednica

  Danas je u uredu gradonačelnika grada Našica održan tradicionalni godišnji prijem predstavnika vjerskih zajednica koje djeluju na području grada Našica.
 • Default Image
  Petak 26.01.2018.

  Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI –program zapošljavanja žena” “ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!”

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA G R A D N A Š I C E Gradonačelnik KLASA: 112-03/18-01/03 UR.BROJ: 2149/01-02/1-18-01 Našice, 25. siječnja 2018. Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-82, od 29. studenoga 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi –…
 • zazeli1
  Utorak 23.01.2018.

  „Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!“

  Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Zaželi - Program zapošljavanja žena Projekt: „Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!“ Nositelj projekta: Grad Našice Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek Centar za socijalnu skrb Našice Ukupna vrijednost projekta: 7.009.734.50 kuna Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali…
 • Default Image
  Utorak 23.01.2018.

  Sazvana 6. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 6. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 26. siječnja (petak) 2018. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • Default Image
  Utorak 23.01.2018.

  Sazvana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) S A Z I V A M 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica za dan 29. siječnja (ponedjeljak) 2018. godine Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje…
 • uvid
  Ponedjeljak 22.01.2018.

  Javni uvid o Nacrtu Plana Gospodarenjem otpadom Grada Našica

  Dokument Javni uvid o Nacrtu Plana Gospodarenjem otpadom Grada Našica objavljen je 22.01.2018. godine i možete ga skinuti ovdje. Dokument NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA NAŠICE za razdoblje 2017. – 2022. godine i možete ga skinuti ovdje.
 • Default Image
  Petak 19.01.2018.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa…
 • Default Image
  Petak 19.01.2018.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje…
 • Default Image
  Petak 19.01.2018.

  Javni natječaj za predlaganje program i projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj, 74/14. i 70/17.), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje…
 • Default Image
  Petak 19.01.2018.

  Radovi energetske obnove zgrade dječjeg vrtića Zvončić – Prethodno savjetovanje

  Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova energetske obnove zgrade dječjeg vrtića u sklopu projekta Energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, vezano uz provedbu operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", referentni broj poziva: KK.04.2.1.03, koji se financira iz bespovratnih sredstava…
 • savjetmladih
  Petak 19.01.2018.

  Konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Jučer je u prostorijama gradske uprave Grada Našica u 18,00 sati održana 1. konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica. Na dnevnom redu sjednice bile su predviđene tri točke: izbor predsjednika Gradskog savjeta mladih Grada Našica, izbor potpredsjednika Gradskog savjeta mladih Grada Našica i pitanja i prijedlozi.
 • Default Image
  Četvrtak 18.01.2018.

  Saziv 5. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 5. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 22. siječnja (ponedjeljak) 2018. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • tb
  Utorak 16.01.2018.

  Saziv konstituirajuće sjednice Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.) Dokument saziva sjednice objavljen je 16.01.2018. godine i možete ka skinuti u prilogu: Saziv
 • Default Image
  Srijeda 10.01.2018.

  Natječaj za predlaganje programa javnih potreba u športu Grada Našice u 2018. godini

  Na temelju članka 51. Statuta Športske zajednice Grada Našica, članka 32. i 33. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14.), a u svezi s člankom 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br.71/06., 150/08., 124/10., 86.12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Izvršni odbor na sastanku održanom 09.01.2018. godine donio je odluku kojom raspisuje N A T J E Č A J ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA NAŠICA U 2018. GODINI Natječaj je objavljen 10.01.2018. godine i u prilogu se nalaze…
 • tb
  Srijeda 03.01.2018.

  N A T J E Č A J za dodjelu stipendije Grada Našica studentima za studijsku godinu 2017./2018.

  Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 8/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Našica o broju korisnika i visini stipendije Grada Našica za studijsku godinu 2017./2018. (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 1/18.), Gradonačelnik Grada Našica, r a s p i s u j e N A T J E Č A J za dodjelu stipendije Grada Našica studentima za studijsku godinu 2017./2018. Grad Našice za studijsku godinu 2017./2018., dodijelit će studentima s…
 • cestitka5
 • gradsko2
  Četvrtak 21.12.2017.

  Održana 4. Sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U srijedu, 20. prosinca 2017. godine s početkom u 17,00 sati održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
 • Default Image
  Petak 15.12.2017.

  Poziv na 4. sjednicu Odbora za statutarno - pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 4. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 19. prosinca (utorak) 2017. godine u 9,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • Default Image
  Četvrtak 14.12.2017.

  Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) S A Z I V A M 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica za dan 20. prosinca (srijeda) 2017. godine Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje…
 • Default Image
  Utorak 12.12.2017.

  Poziv na 13. sjednicu Vijeća Mjesnog odbora

  Na temelju članka 79. točka 2. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) S A Z I V A M 13. sjednicu Vijeća Mjesnog odbora N a š i c e za dan 18. prosinca (ponedjeljak) 2017. godine Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica soba broj 23., Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama, s početkom u 18,30 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D : 1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Mjesnog odbora Našice održane…
 • Default Image
  Subota 09.12.2017.

  Poziv na 15. sjednicu Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 16. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.) i članka 5. stavka 4. i članka 10. stavka 1. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/14.) S A Z I V A M 15. sjednicu Gradskog savjeta mladih Grada Našica za dan 11. prosinca (ponedjeljak) 2017. godine u 11,00 sati. Sjednica će se održati u sobi…
 • zene1
  Subota 09.12.2017.

  Grad Našice osigurao 7 milijuna kuna za zapošljavanje 50 žena

  Projekt „Zaželi” predviđa zapošljavanje 50 žena u trajanju od 24 mjeseca na poslovima djelatnosti geronto domaćica. Žene će osigurati svakodnevnu pomoć u obavljanju redovitih dnevnih aktivnosti za 200 krajnjih korisnika koje čine starije osobe i osobe s poteškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Višestruki su ciljevi projekta: povećanje stope zapošljivosti na području Grada, povećanje konkurentnosti žena koje čine ciljnu skupinu i pomoć, ali i socijalna inkluzija krajnjih korisnika koji…
 • Default Image
  Ponedjeljak 27.11.2017.

  Sazvana sjednica Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 1. sjednicu Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica za dan 30. studenoga (četvrtak) 2017. godine u 14,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, I. kat, soba broj 23. Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći…
 • Default Image
  Četvrtak 23.11.2017.

  Javna nabava – Radovi sanacije odlagališta komunalnog otpada "Pepelane" u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova sanacije odlagališta komunalnog otpada "Pepelane" u Našicama – dovršenje I.funkcionalne faze kompleksa. Predmet nabave obuhvaća građevinsko-obrtničke, strojarske i eletromonterske radove. Radovi se izvode u skladu s glavnim projektom i važećom Potvrdom izmjene i dopune glavnog projekta. Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima koje zainteresirani…
 • Default Image
  Petak 17.11.2017.

  Javna nabava - Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu kulturne baštine u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti po grupama usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu kulturne baštine u Našicama za provedbu Projekta: Priprema projektne dokumetnacije za obnovu kuturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom "Našice – grad plemstva i kulture" / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ, referentne MIS oznake KK.06.1.1.01.0031, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda…
 • Default Image
  Četvrtak 16.11.2017.

  Sazvana 1. sjednica Koordinacijskog odbora projekta "Dječje gradsko vijeće" Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 1. sjednicu Koordinacijskog odbora projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Našica za dan 21. studenoga (utorak) 2017. godine u 13,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • sastanak0
  Utorak 14.11.2017.

  Započeli radovi na katastarskoj izmjeri katastarskih općina Martin, Našice i Pribiševci

  Danas su službeno započeli radovi katastarske izmjere općine Martin i dijelova katastarskih općina Našice i Pribiševci.
 • opcina1
  Utorak 14.11.2017.

  Program povodom obilježavanja Dana pada Grada Vukovara 18. studenoga 1991. godine

  P R O G R A M POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA PADA GRADA VUKOVARA 18. STUDENOGA 1991. GODINE Pozivamo Vas dana 17. studenoga (petak) 2017. godine na Spomen obilježje "Uskrsla Hrvatska" na Trgu dr. Franje Tuđmana na polaganje vijenaca, paljenje svijeća i molitvu za sve poginule hrvatske branitelje prema sljedećem rasporedu: 18,00 sati : Spomen obilježje "Uskrsla Hrvatska" na Trgu dr. Franje Tuđmana - polaganje vijenaca, paljenje svijeća i molitva za sve poginule hrvatske branitelje 18,15 sati: Trg…
 • Default Image
  Četvrtak 09.11.2017.

  Saziv 3. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 3. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 13. studenoga (ponedjeljak) 2017. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • Default Image
  Utorak 07.11.2017.

  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Gradski savjet mladih Grada Našica

  Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.), Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Našica, na 3. sjednici od 6. studenoga 2017. godine., sastavilo je I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Gradski savjet mladih Grada Našica Temeljem članka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj…
 • Default Image
  Utorak 31.10.2017.

  Izmjena uputa ponuditeljima u Javnom natječaju za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

  IZMJENA UPUTA PONUDITELJIMA U JAVNOM NATJEČAJU ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA NAŠICA 1. PODACI O NARUČITELJU GRAD NAŠICE Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice OIB: 01775928940 Broj telefona: 031/618-160 Broj telefaxa: 031/618-170 E-mail: davorin.dvorzak@nasice.hr Žiro račun (IBAN) : HR1425000091827800005 2. U UPUTAMA PONUDITELJIMA objavljenim u sklopu javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Našica : - U poglavlju 7. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI…
 • Default Image
  Ponedjeljak 30.10.2017.

  Sazvana 3. sjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 3. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 6. studenoga (ponedjeljak) 2017. godine Sjednica će se održati u Uredu Gradonačelnika Grada Našica, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama s početkom u 14,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D : 1.…
 • Default Image
  Ponedjeljak 30.10.2017.

  Objava javne rasprave Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica

  - Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUGN-a za javnu raspravu - Objava javne rasprave Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUGN-a - Prijedlog III. Izmjena i dopuna PPUGN-a za javnu raspravu - Sažetak za javnost Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUGN-a za javnu raspravu
 • Grb jakna
  Četvrtak 26.10.2017.

  Novi pojavni oblik prijevare i Prevencija provalnih krađa u domove

  NOVI POJAVNI OBLIK PRIJEVARE U posljednje dvije – tri godine pojavio se novi oblik prijevare, najčešće usmjeren prema građanima starije životne dobi. Prevaranti koriste životnu dob, samostalno stanovanje te neupućenost i nepažnju osoba da dođu do njihovih ušteđevina i novca. Najčešće počinitelj telefonski kontaktira oštećene (uglavnom osobe starije životne dobi), neupućene osobe, predstavljajući se kao službenik banke ili neke druge novčarske institucije. Počinitelj izjavi da novac koji su…
 • Default Image
  Utorak 24.10.2017.

  Javni natječaj za održavanje javne rasvjete na području Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

  Na temelju 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 15/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 4. stavka 5. Odluke o ustupanju radova putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 5/15.) i Odluke o objavi javnog natječaja za održavanje javne rasvjete…

Prodaja Građevinskih zemljišta

zemljiste

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic

Prodaja Građevinskih zemljišta

zemljiste

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.