EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/15 i 2/16.), Gradonačelnik Grada Našica raspisuje

Javni poziv za prijavu programa i projekata koje provode udruge

na području mjesnih odbora Grada Našica u okviru

raspoloživih decentraliziranih sredstava za 2018. godinu

I.

Grad Našice poziva udruge na području mjesnih odbora Grada Našica, da prijave programe/projekte koji su usmjereni na organiziranje izvanrednih aktivnosti u toku godine, za nabavu opreme za rad udruge, za organiziranje obilježavanja tradicionalnih smotri, obljetnica udruga, izdavanje monografija i sl., kao i za realizaciju društveno korisnih projekata.

II.

Udruge suglasno ovom Pozivu mogu prijaviti program/projekt za djelatnosti, programe i aktivnosti udruga koje djeluju na području Grada Našica.

III.

U Proračunu Grada Našica za 2018. godinu, iz sredstava namijenjenih za rad mjesnih odbora, Glava 00103 Mjesna samouprava, Aktivnost A100302: Tekuće donacije za javne potrebe iz sredstava mjesnih odbora osiguran je iznos od 212.510,00 kuna. Maksimalni iznos sredstava za donaciju jednoj udruzi u mjesnim odborima iznosi 3.500,00 kuna godišnje, osim u Mjesnom odboru Našice gdje iznosi 12.000,00 kuna godišnje. Izuzetno, Povjerenstvo za stručno ocjenjivanje pristiglih programa i projekata može odobriti i veći iznos od propisanog.

IV.

Prijavu programa/projekata može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu na području Grada Našica, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Našicama iz ranije odobrenih programa/projekata te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

V.

Javni poziv otvoren je do 30. studenog 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

VI.

Prije potpisivanja Ugovora udruga će dostaviti Gradu Našicama soleminiziranu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika za povrat iznosa sredstava uplaćenog preko utvrđenog konačnog iznosa, neutrošenih sredstava te nenamjenskih utrošenih sredstava.

VII.

Sredstva odobrena udrugama moraju se namjenski utrošiti od strane korisnika za namjenu koja je navedena u odluci kojom je odobrena.

VIII.

Udruga kojoj je odobrena jednokratna financijska potpora dužna je Gradu Našicama dostaviti ispunjeni Obrazac opisnog i financijskog izvještaja provedbe aktivnosti, koji je sastavni dio dokumentacije Javnog poziva, u roku od najviše trideset dana od dana provedbe aktivnosti.

IX.

Prijave programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Našica, www.nasice.hr.

Prijave poslati poštom ili osobno na sljedeću adresu:

GRAD NAŠICE

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i

Upravni odjel za proračun i financije

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 7

31 500 NAŠICE

uz naznaku

„ZA JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE

UDRUGE NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA GRADA NAŠICA U OKVIRU

RASPOLOŽIVIH DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU „

Klasa: 026-01/18-01/02

Ur.broj: 2149/01-02/1-18-03

U Našicama, 1. ožujka 2018.

GRADONAČELNIK:

Josip Miletić, mag.math.

Dokumenti:

1. Odluka o raspisivanju javnog poziva - mjesni odbor
2. Javni poziv - mjesni odbor
3. Upute_za_prijavitelje - mjesni odbor
4. Obrazac_opisa_programa_ili_projekta
5. Zaključak o odobravanju (za VMO)
6. Izjava_o_nepostojanju dvostrukog financiranja
7. obrazac izjave o partnerstvu
8. popis priloga
9. OBRAZAC PROCJENE
10. Ugovor - mjesni odbor
11. Obrazac opisnog izvještaja projekta
12. Financijsko izvješće
Obrazac opisnog izvještaja projekta

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Advent9 mali
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.