EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), članka 45. stavka 2. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/15. i 2/16.) i točke III. stavka 1. podstavka 2. i točke IV. stavka 3. Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Našica za donacije udrugama za njihov rad („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 1/18.), Gradonačelnik Grada Našica raspisuje

Javni poziv

za prijavu programa i projekata organizacija civilnog

društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica

u 2018. godini

I.

Grad Našice poziva udruge čije djelatnosti i aktivnosti nisu obuhvaćeni posebnim programima javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, športu i socijalnoj skrbi da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju Grada Našica.

II.

Udruge suglasno ovom Pozivu mogu prijaviti program/projekt za djelatnosti, programe i aktivnosti udruga građana koje djeluju na području Grada Našica.

III.

U proračunu Grada Našica za 2018. godinu, iz sredstava za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) putem javnog poziva osiguran je iznos od 35.000,00 kuna.

IV.

Prijavu programa/projekata na poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparetno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Našicama iz ranije odobrenih programa/projekata te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

V.

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

VI.

Prije potpisivanja Ugovora udruga će dostaviti Gradu Našicama soleminiziranu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika za povrat iznosa sredstava uplaćenog preko utvrđenog konačnog iznosa, neutrošenih sredstava te nenamjenskih utrošenih sredstava.

VII.

Sredstva odobrena udrugama moraju se namjenski utrošiti od strane korisnika za namjenu koja je navedena u rješenju kojim je odobrena.

VIII.

Udruga kojoj je odobrena jednokratna financijska potpora dužna je Gradu Našicama dostaviti ispunjeni Obrazac opisnog i financijskog izvještaja provedbe aktivnosti, koji je sastavni dio dokumentacije Poziva, u roku od najviše 30 dana od dana provedbe aktivnosti

IX.

Prijave programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Našica, www.nasice.hr.

Prijave poslati poštom ili osobno na sljedeću adresu:

GRAD NAŠICE

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i

Upravni odjel za proračun i financije

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 7

31 500 NAŠICE

uz naznaku

„ZA JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA ORGANIZACIJA

CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGE GRAĐANA)

IZ PRORAČUNA GRADA NAŠICA U 2018. GODINI“

X.

Javni poziv se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Našica i mrežnoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Klasa: 007-02/18-01/32

Ur.broj: 2149/01-02/1-18-02

U Našicama, 1. ožujka 2018.

GRADONAČELNIK:

Josip Miletić, mag.math.

Dokumenti:

1. Odluka o raspisivanju poziva - udruge
2. Poziv - udruge
3. Upute_za_prijavitelje - udruge
4. Obrazac_opisa_programa_ili_projekta
5. Izjava_o_nepostojanju dvostrukog financiranja
6. obrazac izjave o partnerstvu
7. popis priloga
8. OBRAZAC PROCJENE
9. Ugovor - udruge
10. Obrazac opisnog izvještaja projekta
11. Financijsko izvješće
Obrazac provjere - udruge građana jp

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.