EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 8. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“ br. 2/18.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2018. godinu i članka 48., stavka 3., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13. - pročišćeni tekst i 2/18.), Gradonačelnika Grada Našica, objavljuje

J A V N I P O Z I V

za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području

Grada Našica za 2018. godinu

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Europske unije o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Našica u 2018. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1. Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od nepovoljnih vremenskih uvjeta

Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnje u poljoprivredi odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mogućih elementarnih nepogoda.

Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja.

Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim u Upsinik poljoprivrednih gospodarstava u visini 40% iznosa uplaćene premije za tekuću godinu. Najviši iznos sufinaciranja premije osiguranja po jednom korisniku može iznositi 1.500,00 kuna godišnje.

Zahtjev se podnosi na Obrascu 1. uz koji se prilaže:

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (preslika iskaznice ili rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava),

 2. Izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike), Izvadak iz sudskog registra (za trgovačkog društva i zadruge), Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga,

 3. Popis članova udruge ili zadruge za koje udruga ili zadruga podnosi zahtjev,

 4. Dokaz o vlasništvu ili zakupu poljoprivrednog zemljišta,

 5. Preslika zaključene police osiguranja za 2018. godinu,

 6. Preslika izvoda sa žiro računa kao dokaz o plaćanju premije osiguranja za 2018. godinu,

 7. Potvrda Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne starija od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva,

 8. Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva,

 9. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

 10. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac Izjava 1,

 11. Obrazac Izjava 2.

MJERA 2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

Pravo na potporu za nabavu i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji ostvaruje se za min. površinu od 0,5 ha trajnog nasada, odnosno min. 1.000 m² za uzgoj povrtlarskih kultura, jagoda, cvijeća, ljekovitog bilja i dr. kultura na otvorenom, a 300 m² u zaštićenom prostoru.

Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za kopanje ili bušenje bunara, nabavu sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) u iznosu do 40% vrijednosti ukupnog iznosa računa bez PDV-a odnosno najviše do iznosa 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

Zahtjev se ponosi na Obrascu 2. uz koji se prilaže:

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (preslika iskaznice ili rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava),

 2. Izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike), Izvadak iz sudskog registra (za trgovačkog društva i zadruge), Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga,

 3. Popis članova udruge ili zadruge za koje udruga ili zadruga podnosi zahtjev za dodjelu potpore,

 4. Dokaz o vlasništvu ili zakupu poljoprivrednog zemljišta,

 5. Dokaz o utrošenim sredstvima (preslika računa ispostavljenog na krajnjeg korisnika, izvode sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje),

 6. Potvrda Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne starija od 7 dana od dana podnošenja Zahtjeva,

 7. Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva,

 8. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

 9. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac Izjava 1,

 10. Obrazac Izjava 2.

MJERA 3. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče

Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi i sidra) odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini nabavi i postavi sustav zaštite od tuče na površini od najmanje 0,2 ha višegodišnjeg nasada.

Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u visini do 40% dokumentiranih troškova bez PDV-a, a najviše u iznosu do 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

Zahtjev se podnosi na Obrascu 3. uz koji se prilaže:

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (preslika iskaznice ili rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava),

 2. Izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike), Izvadak iz sudskog registra (za trgovačkog društva i zadruge), Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga,

 3. Popis članova udruge ili zadruge za koje udruga ili zadruga podnosi zahtjev za dodjelu potpore,

 4. Dokaz o vlasništvu ili zakupu poljoprivrednog zemljišta,

 5. Dokaz o utrošenim sredstvima (preslika računa ispostavljenog na krajnjeg korisnika, izvode sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje),

 6. Potvrda Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne starija od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva,

 7. Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva,

 8. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

 9. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac Izjava 1,

 10. Obrazac Izjava 2.

MJERA 4. Potpora za uzgoj pčelinjih zajednica

Grad Našice će za poticanje proizvodnje meda i proizvoda na bazi meda u 2018. godini subvencionirati slijedeće izdatke proizvođačima meda na području Grada Našica:

 • košnice pčela - uzgoj pčelinjih zajednica.

Iznos potpore po jednoj pčelinjoj zajednici iznosi 20 kuna.

Zbog otežanih uvjeta pčelarenja i visine troškova, ova potpora se odobrava kao podrška održavanju pčelarske proizvodnje kao značajne grane poljoprivrede s obzirom da su pčele prirodni oprašivači, te na taj način doprinose oplodnji, razmnožavanju i opstanku pojedinih biljnih vrsta. Pčele su nezamjenjivi oprašivači i u voćarskoj proizvodnji, omogućujući tako bolju oplodnju voćaka, time i bolju rodnost pojedinih voćnih vrsta.

Potpora se odobrava pčelarima upisanim u Evidenciji pčelara i pčelinjaka i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Utvrđuje se da najviši iznos koji podnositelj zahtjeva može ostvariti po ovoj potpori iznosi 3.000,00 kn.

Zahtjev se podnosi na Obrascu 4. uz koji se prilaže:

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (preslika iskaznice ili rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava),

 2. Izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike), Izvadak iz sudskog registra (za trgovačkog društva i zadruge), Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga,

 3. Popisa članova udruge ili zadruge za koje udruga ili zadruga podnosi zahtjev,

 4. Dokaz o upisu u evidenciju Hrvatskog pčelarskog saveza,

 5. Potvrda Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne starija od 7 dana od dana podnošenja Zahtjeva,

 6. Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva,

 7. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

 8. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac Izjava 1,

 9. Obrazac Izjava 2.

MJERA5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica

Grad Našice će u 2018. godini sufinancirati umjetno osjemenjivanje krava i junica na području Grada Našica.

Sufinancirati će se usluga umjetnog osjemenjivanja za maksimalno 10 usluga osjemenjivanja po jednom korisniku godišnje u iznos 150,00 kuna po plotkinji.

Zahtjev se podnosi na Obrascu 5. uz koji se prilaže:

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (preslika iskaznice ili rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava),

 2. Izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike), Izvadak iz sudskog registra (za trgovačkog društva i zadruge), Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga,

 3. Popis članova udruge ili zadruge za koje udruga ili zadruga podnosi zahtjev,

 4. Dokaz o utrošenim sredstvima (preslika računa ispostavljenog na krajnjeg korisnika, izvode sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje),

 5. Potvrda Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne starija od 7 dana od dana podnošenja Zahtjeva,

 6. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

 7. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac Izjava 1,

 8. Obrazac Izjava 2.

MJERA 6. Potpore za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova

Potpora će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini posadilo visokokvalitetne voćne sadnice ili u vinogradu posadilo visokokvalitetne lozne cijepove na najmanjoj površini od 0,5 ha.

Potpora se odobrava u visini do 40% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

Zahtjev se ponosi na Obrascu 6. uz koji se prilaže:

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (preslika iskaznice ili rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava),

 2. Izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike), Izvadak iz sudskog registra (za trgovačkog društva i zadruge), Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga,

 3. Popis članova udruge ili zadruge za koje udruga ili zadruga podnosi zahtjev,

 4. Dokaz o vlasništvu ili zakupu poljoprivrednog zemljišta,

 5. Dokaz o utrošenim sredstvima (preslika računa ispostavljenog na krajnjeg korisnika, izvode sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje),

 6. Potvrda Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne starija od 7 dana od dana podnošenja Zahtjeva,

 7. Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva,

 8. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

 9. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac Izjava 1,

 10. Obrazac Izjava 2.

MJERA 7. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla

Grad Našice će sufinancirati kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Našica radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu s ciljem optimizacije gnojidbe i postizanja visokih i stablinih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša.

Grad Našice sudjeluje u sufinanciranju kontrole plodnosti tla u iznosu od 40% od cijene jednog uzorka i preporuke za gnojidbu, a najviše u iznosu do 1.000,00 kuna po korisniku ove potpore.

Zahtjev se podnosi na Obrascu 7. uz koji se prilaže:

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (preslika iskaznice ili rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava),

 2. Izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike), Izvadak iz sudskog registra (za trgovačkog društva i zadruge), Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga,

 3. Popis članova udruge ili zadruge za koje udruga ili zadruga podnosi zahtjev,

 4. Dokaz o vlasništvu ili zakupu poljoprivrednog zemljišta,

 5. Dokaz o utrošenim sredstvima (preslika računa ispostavljenog na krajnjeg korisnika, izvode sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje),

 6. Potvrda Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne starija od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva,

 7. Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva,

 8. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

 9. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac Izjava 1,

 10. Obrazac Izjava 2.

Mjera 8. Konzultantske usluge za projekte Programa ruralnog razvoja

Potpora se ostvaruje za konzultantske usluge pri izradi dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Potpora se odobrava u visini do 40% dokumentiranih troškova, a najviši iznos potpore za konzultantske usluge je 2.000,00 kuna po korisniku.

Zahtjev se podnosi na Obrascu 8. uz koji se prilaže:

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (preslika iskaznice ili rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava),

 2. Izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike), Izvadak iz sudskog registra (za trgovačkog društva i zadruge), Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga,

 3. Popis članova udruge ili zadruge za koje udruga ili zadruga podnosi zahtjev,

 4. Dokaz o utrošenim sredstvima (preslika računa ispostavljenog na krajnjeg korisnika, izvode sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje),

 5. Potvrda o prijavi projekta na natječaj,

 6. Potvrda Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne starija od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva,

 7. Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva,

 8. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

 9. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac Izjava 1,

 10. Obrazac Izjava 2.

MJERA 9. Potpora za mlade poduzetnike početnike u poljoprivredi

Pod mladim poduzetnikom smatra se poduzetnik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u razdoblju ne dužem od 2 godine od dana podnošenja zahtjeva za potporu, a stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva, koji posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine i po prvi put je postavljen za nositelja poljoprivrednog gospodarstva.

Potpora se dodjeljuje za troškove nabave opreme (poljoprivrednih strojeva, alata i sl.) nastalih u tekućoj godini.

Potpora se odobrava u visini do 40% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kuna po korisniku.

Zahtjev se podnosi na Obrascu 9. uz koji se prilaže:

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (preslika iskaznice ili rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava),

 2. Izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike), Izvadak iz sudskog registra (za trgovačkog društva i zadruge), Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga,

 3. Popis članova udruge ili zadruge za koje udruga ili zadruga podnosi zahtjev,

 4. Dokaz o utrošenim sredstvima (preslika računa ispostavljenog na krajnjeg korisnika, izvode sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje),

 5. Potvrda Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne starija od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva,

 6. Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva,

 7. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

 8. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac Izjava 1,

 9. Obrazac Izjava 2.

MJERA 10. Potpora za izradu promotivnih materijala, usluge dizajna i ostalih marketinških aktivnosti

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za izradu promotivnih materijala i troškova dizajna, brošura, letaka, kataloga, web stranica, dizajna ambalaže proizvoda, dizajn logotipa proizvoda ili poljoprivrednog gospodarstva i sl. te za nastupe na specijaliziranim manifestacijama namjenjenim predstavljanju i ocjenjivanju poljoprivrednih proizvoda i proizvođača (zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora).

Potpora se odobrava u visni 40% prihvatljivih dokumentiranih troškova nastalih u tekućoj godini, a najviše u iznosu od 2.000,00 kuna po korisniku.

Zahtjev se podnosi na Obrascu 10. uz koji se prilaže:

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (preslika iskaznice ili rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava),

 2. Izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike), Izvadak iz sudskog registra (za trgovačkog društva i zadruge), Dokaz o registraciji udruge - izvadak iz registra udruga,

 3. Popis članova udruge ili zadruge za koje udruga ili zadruga podnosi zahtjev,

 4. Dokaz o utrošenim sredstvima (preslika računa ispostavljenog na krajnjeg korisnika, izvode sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje),

 5. Potvrda Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne starija od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva,

 6. Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva,

 7. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

 8. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac Izjava 1,

 9. Obrazac Izjava 2.

2. KORISNICI POTPORE

Korisnici potpore su poljoprivredna  gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), a  imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Našica, stoku i poljoprivredne površine na području Grada Našica, nemaju dugovanja prema Gradu Našicama, te je ulaganje izvršeno u tekućoj godini, a ispunjavaju i druge uvjete iz ovog javnog poziva.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte iz poljoprivrede:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ( u daljnjem tekstu OPG),

 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

 • trgovačko društvo, udruga ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

 • druga pravna osoba.

3. IZNOS POTPORE

Pojedinom korisniku može se odobriti više potpora male vrijednosti u istoj kalendarskoj godini.

Najviši ukupni godišnji iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 20.000,00 kuna.

4. POSTUPAK DODJELE POTPORE

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.
Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica.

Na temelju dostavljene dokumentacije i vrednovanja prema navedenim kriterijima, Povjerenstvo izrađuje prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni pojedine potpore.
Povjerenstvo upućuje prijedlog o dodjeli potpore Gradonačelniku.
Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva donosi konačnu odluku o izabranim korisnicima, iznosu i namjeni pojedine potpore.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore dostavlja traženu dokumentaciju za svaku pojedinu potporu.

Povjerenstvo može po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.

Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja).

6. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za svaku pojedinu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Našica, soba 25, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7, Našice ili na web stranici www.nasice.hr.

Zahtjev za potporu se može podnijeti za više mjera.

Zahtjevi za dodjelu potpora i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se Gradu Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7, Našice poštom ili osobno u pisarnici Grada Našica na istoj adresi s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju“ najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava.

Nepotpuni ili nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

Dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Našica na broj telefona 031/618-175 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

7. OSTALE ODREDBE

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

Korisnici potpore dužni su odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Korisnici koji nenamjenski utroše odobrena sredstva dužni su odobrena sredstva vratiti ili gube pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Grada Našica.

KLASA: 320-01/17-01/53

URBROJ: 2149/01-02/1-18-05

Našice, 1. ožujka 2018.

Gradonačelnik:

 

Josip Miletić, mag. math.

Dokumenti:

1. Javni poziv

2. Obrazac-1

3. Obrazac-2

4. Obrazac-3

5. Obrazac-4

6. Obrazac-5

7. Obrazac-6

8. Obrazac-7

9. Obrazac-8

10. Obrazac-9

11. Obrazac-10

12. Obrazac izjava -1

13. Obrazac izjava -2

 

 

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.