EnglishDeutschHrvatski
Na temelju 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 15/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 4. stavka 5. Odluke o ustupanju radova putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 5/15.) i Odluke o objavi javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Klasa: 363-04/17-01/01, Urbroj: 2149/01-02-17-01 od 16. listopada 2017. godine , Grad Našice objavljuje
 
J A V N I N A T J E Č A J
za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Našica
temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
 
1. Predmet javnog natječaja: poslovi redovitog, izvanrednog i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Predmet natječaja kao cjelina uključuje :
- održavanje cesta s asfaltnom zastorom s održavanjem horizontalne signalizacije
- održavanje cesta s tucaničkim zastorom i održavanje pripadajućeg cestovnog pojasa
 
2. Ponuda mora sadržavati:
- Popunjen ponudbeni list (poslovi održavanja nerazvrstanih cesta moraju se nuditi cjelovito i
zabranjeno je nuditi varijante i alternativne ponude),
- Popunjen ponudbeni troškovnik ,
- Dokaze sposobnosti ponuditelja ,
- Dokaz o plaćenom jamstvenom pologu za ozbiljnost ponude
- Parafiran prijedlog ugovora.
 
 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.