EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 15. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/16., 8/16. i 7/18.), pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica, na radno mjesto:

- Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću -1 izvršitelj/ica.

 

Posebni uvjeti:

 • - magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, jezične, novinarske, politološke struke,

 • - 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 • - aktivno znanje engleskog i njemačkog jezika,

 • - poznavanje rada na računalu

 • - položen stručni ispit.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke propisane člancima 15. i 16. istog Zakona.

U javnom natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

 

Natjecati se može kandidat koji nema položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga položi u roku od 12 mjeseci od dana prijma u službu.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, putem pisanog testa, provjere praktičnog rada i intervjua, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedeni su na web stranici Grada Našica, www.nasice.hr. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Na web stranici Grada i Oglasnoj ploči gradske uprave objavit će se mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

 • - zamolba,

 • - životopis,

 • - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

 • - dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

 • - preslik svjedodžbe/diplome o završetku školovanja,

 • - preslik isprave o položenom državnom stručnom ispitu,

 • - uvjerenje da se protiv natjecatelja ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci,

 • - vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

 

U zamolbi na natječaj navode se i osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB te broj telefona i e-mail, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u jedinicu lokalne samouprave prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" neposredno ili preporučeno poštom, s naznakom: "Za natječaj –viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Našica", na adresu: Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a kandidati koji podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog javnog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

GRAD NAŠICE

PROČELNIK:

Zdenko Dundović, mag.iur.

Tekst natječaja objavljen je u Narodnim novinama s datumom 8. 6.2018. od kada teku rokovi

Dokumenti:

Natječaj

Izjava privole

Upute za kandidate

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
program dana grada 1a
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.