zemljista urbarija2

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Našica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Našica, KLASA: 940-01/15-01/17, URBROJ: 2149/01-02/1-16-07 od 27. srpnja 2016. godine, objavljuje

O T V O R E N I

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Objavljuje se javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Našicama u istočnom dijelu izgrađenog urbanog naselja „Urbarija“, uređenog i opremljenog zemljišta prema Prostornom planu uređenja Grada Našica (PPUGN) te oblikovanog prema uvjetima iz plana za izgradnju individualnih samostojećih i poluugrađenih stambenih objekata tipa obiteljskih kuća i to:

 

R.br. k.č.br. k.o. z.k.ul. Površina (m²) Početna cijena (kn) Plan izgradnje
1. 1237/2 Našice 3510 953,00 24.682,70 ostalo; vidi pod točkom II.4.
2. 1237/3 Našice 3510 500,00 74.700,00 poluugrađena kuća
3. 1237/4 Našice 3510 83,00 4.340,07 ostalo; vidi pod točkom II.5.
4. 1237/5 Našice 3510 496,00 74.102,40 poluugrađena kuća
5. 1237/6 Našice 3510 120,00 6.274,80 ostalo; vidi pod točkom II.5.
6. 1237/7 Našice 3510 747,00 133.195,50 samostojeća kuća
7. 1083/7 Našice 3510 558,00 101.705,55 samostojeća kuća

8.

1083/5

Našice

3510

233,00

26.387,25

gradivo nakon spajanja sa k.č.br. 1083/7; vidi pod točkom II.5.
9. 1082/33 Našice 4067 399,00 64.379,45 poluugrađena kuća
10. 1082/34 Našice 4067 399,00 64.379,45 poluugrađena kuća
11. 1086/7 Našice 3510 565,00 94.540,32 samostojeća kuća

 

II. UVJETI PRODAJE

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: Ponuditelji) koji prema važećim propisima mogu stjecati nekretnine u Republici Hrvatskoj i koji ispunjavaju natječajne uvjete.
 2. Građevinsko zemljište prodaje se radi izgradnje obiteljskih kuća, koje prema PPUGN-a mogu imati najviše tri samostalne uporabne cjeline i najmanje 50% površine namijenjene stanovanju.
 3. Zemljište se prodaje po principu „viđeno-kupljeno“ te prodavatelj ne odgovara kupcu ni za kakve nedostatke predmetnog zemljišta i isključuju se prigovori bilo koje vrste na stanje i kvalitetu zemljišta.
 4. Katastarska čestica broj 1237/2, k.o. Našice kao samostalna nije gradiva.
 5. Katastarske čestice broj 1083/7 i 1083/5, 1237/3 i 1237/4, te 1237/5 i 1237/6, prodaju se isključivo zajedno i u naravi čine cjelinu. Prednost ima Ponuditelj koji ponudi veću ukupnu cijenu za obadvije parcele.
 6. Ponuditelj u ponudi može jednim ponudbenim obrascem istaknuti ponudu za najviše dvije čestice, od kojih je prva obvezujuća i za koju se uplaćuje jamčevina, a druga zamjenska ukoliko Ponuditelj ne istakne najvišu cijenu za prvu česticu.
  Ponuditelj u jednoj ponudi može priložiti više ponudbenih obrazaca ako želi istaknuti ponudu za više čestica.
 7. Iznos jamčevine utvrđuje se u iznosu 10% od početne natječajne cijene one čestice koja se u ponudbenom obrascu istakne kao prva. Za istaknutu drugu česticu se jamčevina ne uplaćuje. Jamčevina se uplaćuje po svakom priloženom ponudbenom obrascu.
 8. Ponuditelji su dužni jamčevinu uplatiti u korist Proračuna Grada Našica na račun IBAN broj HR1425000091827800005, s pozivom na broj 68 7757 OIB Ponuditelja, uz naznaku „Jamčevina za kupnju građevinskog zemljišta “.
 9. Financijski sposobnim ponuditeljima smatrat će se oni ponuditelji koji nemaju dospjelih obveza s naslova javnih davanja prema Državi i Gradu Našicama

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 1. ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB, telefonski broj;
 2. ukoliko ponudu podnosi zakonski zastupnik ili opunomoćenik prilaže se i dokaz o zastupanju ili punomoć u originalu odnosno ovjereni prijepis ovjerovljene isprave;
 3. ponudbeni obrazac ispunjen podacima o zemljištu (oznake čestica i katastarske općine) i ponudbenim cijenama izraženom u kunama za svaku česticu posebno, točno ispisane brojkama i slovima (u slučaju neslaganja, mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima);
 4. dokaz o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar (pravne osobe) odnosno dokaz o državljanstvu (fizičke osobe);
 5. dokaz o uplaćenoj jamčevini (kopija naloga za plaćanje) i broj računa na koji će jamčevina biti vraćena ukoliko ponuditelj ne uspije na natječaju;
 6. potvrdu Porezne uprave za pravne osobe o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza po osnovi javnih davanja prema Republici Hrvatskoj, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;
 7. potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Našica o nepostojanju duga po bilo kojoj osnovi prema Gradu Našicama, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja (za fizičke i pravne osobe).

IV. DOSTAVA I OTVRARANJE PONUDA

 1. Ponude se sa svim potrebnim podacima, dokazima i prilozima navedenim u natječaju trebaju dostaviti u propisno zatvorenoj omotnici, obvezno preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom u pisarnicu Grada Našica.

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD NAŠICE

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA

PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA

Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice

NE OTVARATI- NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA URBARIJI“

 1. Otvaranje prispjelih ponuda je javno, svakog prvog i trećeg ponedjeljka u mjesecu u 12.00 sati.
 2. Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se razmatrati i bit će vraćene Ponuditelju, a nepotpune i neispravne ponude bit će odbijene.
 3. Nepotpune i neispravne ponude neće se razmatrati.
 4. Ocjena i rangiranje pristiglih ponuda izvrši će se u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 1. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda s najvećom ponuđenom kupoprodajnom cijenom zemljišta.
 2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude utvrđuje Povjerenstvo, a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik Grada Našica.
 3. Gradonačelnik zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Našice, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od Ponuditelja.

VI. OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

 1. Ponuditelj koji je dostavio ponudu, a prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odustane od kupovine, gubi pravo na povrat jamčevine.
 2. Ponuditelj koji je Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odabran kao najpovoljniji ponuditelj, a ne zaključi Ugovor o kupoprodaji u roku određenom u Odluci, smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat jamčevine.
 3. U slučaju iz točke VII.2. Gradonačelnik može donijeti novu odluku o odabiru kojom će odabrati ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete i ponudio je slijedeću najvišu kupoprodajnu cijenu.
 4. Ponuditeljima koji su sudjelovali na natječaju, a nisu odabrani kao najpovoljniji, iznos jamčevine biti će vraćen, beskamatno u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora s odabranim ponuditeljem.
 5. Ponuditelju koji je odabran za najpovoljnijeg ponuditelja i koji zaključi Ugovor o kupoprodaji, uplaćena jamčevina uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.
 6. Rok za zaključenje Ugovora i rok plaćanja preostalog dijela kupoprodajne cijene odredit će se Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 7. Kupac stječe pravo vlasništva na građevinskom zemljištu uknjižbom u zemljišne knjige, nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
 8. Ponuditelj koji zaključi Ugovor o kupoprodaji može platiti kupoprodajnu cijenu obročno, najduže na 6 mjeseci počevši od prvog mjeseca nakon sklapanja Ugovora. Na iznos mjesečnog obroka
 9. Porez na promet nekretnina plaća kupac. Kupac snosi i ostale troškove koji bi mogli proizaći u svezi s privođenjem namjeni nekretnine.

VII. OSTALE ODREDBE

 1. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na tel: 031/618-169 ili neposredno izvršiti uvid u natječajnu dokumentaciju na I. katu gradske uprave Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, soba broj 30, svakog radnog dana od 07,00-15,00 sati ili elektronski putem na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

KLASA: 940-01/15-01/17

URBROJ: 2149/01-05/4-16-07

U Našicama, 28. srpnja 2016. godine

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG

NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U

VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA

 

Dokumente možete skinuti ovdje:

Otvoreni javni natječaj za prodaju Građevinskih zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

- Zemljišta na Urbariji

- Obrazac ponude: Otvoreni javni natječaj za prodaju Građevinskih zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

 

 

Zemljiste urbarija 2

Zemljiste urbarija 3

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.