EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti. Javna nabava usluga se provodi u sklopu Projekta "ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI!", referentne MIS oznake UP.02.1.1.05 se financira iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020."

Predmet nabave su usluge osposobljavanja za posao gerontodomaćice za 40 žena, sudionica projekta. Ovim se programom educira 40 žena koje će dobiti uvjerenje o osposobljavanju, verificirano od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i koje se upisuje u radnu knjižicu. Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika Projekta.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 27. studenoga 2018. godine do 12:00 sati.
 
 

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi sanacije i uređenja Dječjeg vrtića Zvončić u Našicama kojima su obuhvaćeni završni obrtnički radovi unutarnjeg uređenja postojeće zgrade vrtića te ograde dvorišta vrtića.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 2. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

 

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Prilozi

Zapisnik o pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti. Predmet nabave je projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića "Urbarija" u Našicama: usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju dječjeg vrtića s jaslicama i pratećim sadržajima u Ulici Zlatka Balokovića, za izgradnju spojne šetnice između ulica Zlatka Balokovića i Antuna Mihanovića te za izgradnju parkirališnih mjesta i pristupnih staza.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i svim prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Kompletan idejni projekt dostupan je u EOJN RH i u sjedištu naručitelja. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektroničkog oglasnika javne nabave do 7. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

    Dokumentacija o nabavi

    Projektni zadatak

    Troškovnik

    Lokacijska dozvola

    Idejni projekt

     Izmjena Dokumentacije o nabavi

     Odgovori na upite

    Izmjena 2 Dokumentacije o nabavi

    Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

    Odluka o odabiru

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave, podijeljen na dvije grupe, su radovi rekonstrukcije javno prometnih površina (JPP) u Franjevačkoj ulici te u dijelovima (spoj ulica) ulica: Ulice bana Teodora Pejačevića i Zagrebačke ulice u Našicama.

Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolnika s oborinskom odvodnjom, izgradnju nogostupa i pješačkih površina, rekonstrukciju parkirališta u cestovnom pojasu, rekonstrukciju javne rasvjete te zaštitu infrastrukturnih vodova.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 13. srpnja 2018. godine do 12:00 sati.

Dokumenti:

- Dokumentacija o nabavi

- Prilozi

Izmjena 1_Troškovnik Grupa 1: Franjevačka

- Izmjena 1_Troškovnik Grupa 2: Zagrebačka

Odgovori na upite

- Izmjena Troškovnika

- Zapisnik o pregledu i ocjeni

- Odluka o odabiru_Franjevačka

- Odluka o poništenju_Zagrebačka

 

 
Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti, po grupama. Predmet nabave su školske knjige za školsku godinu 2018./2019. za učenike osnovnih škola: Osnovna škola Dore Pejačević Našice, Osnovna škola Kralja Tomislava Našice i Osnovna škola Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac, a podijeljen je u tri grupe:
  1. OŠ D.Pejačević

  2. OŠ K.Tomislava

  3. OŠ I.B.Slovaka.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i Troškovnicima za pojedinu grupu predmeta nabave koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave:https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 4. srpnja 2018. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi

        - Troškovnik_Grupa 1: OŠ D.Pejačević Našice

        - Troškovnik_Grupa 2: K.Tomislava Našice

        - Troškovnik_Grupa 3: I.B.Slovaka Jelisavac

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

         Odluka o odabiru_Grupa 1: OŠ Dore Pejačević

         Odluka o odabiru_Grupa 2: OŠ Kralja Tomislava

         Odluka o odabiru_Grupa 3: OŠ Ivana Brnjika Slovaka

 

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu Ulice kralja Tomislava u Našicama.

Radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove na sanaciji postojeće kolničke konstrukcije javne ceste ŽC4168 (Našice: Martin (DC53) – Markovac Našički (DC515)), proširenje kolnika s jedne strane za biciklistički promet, pripremu i gradnju površina za promet u mirovanju te oborinske odvodnje s druge strane kolnika, rekonstrukciju ili gradnju kolnih prilaza, gradnju nogostupa s južne strane, rekonstrukciju i proširenje nogostupa sa sjeverne strane ulice za pješački i biciklistički promet s izvođenjem pripremnih i drugih radova do konačnog uređenja ulice.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 27. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

Dokumenti:

 

 

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
advent grad reklama

zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.