EnglishDeutschHrvatski

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja  upravne i stručne poslove vezane za uređenja naselja i stanovanja, prostornog planiranja, komunalnih djelatnosti, zaštite i uređenja prirodnog okoliša, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, razrez komunalne naknade i komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za uređenje voda, naknade za korištenje javnih površina te prisilnu naplatu istih; poslove uređenja prostora i urbanističkog planiranja, priprema izradu i prati provođenje planova i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, koordinira poslove na zahvatima u prostoru od važnosti za Grad i izradi prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, prati stanje u prostoru vezano uz provedbu propisa iz oblasti zaštite prirode, zraka, vode, otpada, te prikuplja podatke vezane uz katastar onečišćivača; upravlja poslovnim i stambenim objektima; brine se o održavanju nerazvrstanih cesta, zelenih i javnih površina, javne čistoće, javne rasvjete, uređenju Grada te provođenju komunalnog reda preko komunalnog redarstva; sudjeluje i osigurava djelovanje u obavljanju poslova potrebne dezinsekcije i deratizacije, održavanju groblja, dežurne pogrebne službe, prigodne dekoracije grada, održavanje autobusnih stajališta, sanaciji divljih deponija, higijeničarske službe te zaštiti životinja i bilja; poslove izrade akata Grada iz područja komunalnih poslova, graditeljstva i prostornog uređenja, osiguravanja uvjeta za gospodarenje javnim površinama u Gradu, te izdavanja rješenja o naknadi za davanje na korištenje javnih površina i poslove spomeničke rente, kao i poslove vezane uz komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo; rješava pitanja o pravima i obvezama građana iz područja komunalnog gospodarstva; osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša; prati stanje u okolišu i mjeri imisije kad je to gradska obveza; osigurava uvjete za vođenje katastra onečišćenja okoliša; razmatra i priprema prijedloge proglašenja zaštite dijelova prirode na gradskom području; čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša; stručne poslove za zaštitu spomenika kulture i njihovu evidenciju; poslove vođenja i održavanja katastra vodova, registra ulica, kućnih brojeva i grafičke evidencije naselja i granica naselja; vodi katastarsko-zemljišnu evidenciju gradskih objekata i zemljišta; obavlja i druge poslove iz područja svoje odgovornosti ako oni nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela

Pročelnik:

Božo Papac, mag. ing. aedif., broj telefona 031/618-177, soba broj 33,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za investicije i prostorno uređenje

Voditelj Odsjeka za investicije i prostorno uređenje:

Ivan Majer, dipl. ing. geod., broj telefona 031/618-176, soba broj 35,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Djelatnici:

Boris Brajdić, dipl. ing. arh., viši stručni suradnik za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj telefona 031/618-171, soba broj  34,

bOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Danijel Stošić, dipl. ing. građ., viši stručni suradnik za investicije, soba broj 29,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za komunalni sustav

Voditelj Odsjeka za komunalni sustav:

Davorin Dvoržak, dipl. oec., broj telefona 031/618-176, soba broj 35,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnici:

Zvonko Bukvić, ing., viši referent za održavanje objekata, komunalne infrastrukture i javne površine, broj telefona 031/618-171, soba broj 34,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Natali Sikora, upr. iur., viša referentica za stambeni i poslovni prostor te uporabu javne površine, broj telefona 031/618-169, soba broj  19,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mirko Baričević, referent – komunalni redar, broj telefona 031/618-174, soba broj  19,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Božica Lachner, referentica – komunalni redar, broj telefona 031/618-174, soba broj  19,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Štefica Kanis, referentica za obračun i naplatu komunalne naknade, naknade za uređenje voda, spomeničke rente i najma nekretnina, broj telefona 031/618-166, soba broj 20,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zdenko Prevolšek, domar

VAŽNIJI AKTI ODJELA:

Javni poziv vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (Narodne novine, 101/11)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, 90/11)

1. KOMUNALNI RED I JAVNE POVRŠINE

Odluka o komunalnom redu – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 9/11.)
Odluka o uporabi javnih površina – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 5/12. i 8/12.)
Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj10/09.)
Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/12.)
Pravilnik o javnim parkiralištima s naplatom – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 3/12.)
Zaključak o visini naknade za uspostavu prava služnosti i prava građenja na javnim površinama i građevinskom zemljištu – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 3/13.)

2. KOMUNALNE DJELATNOSTI I USLUGE

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj5/12.)
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 7/11.)
Odluka o utvrđivanju dimnjačarskih područja na prostoru Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 1/00.)
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj4/99.)
Odluka o obaveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 10/09.)
Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Našica za razdoblje do 2015. godine – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 10/09.)
Odluka o grobljima – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 7/00.)

3. NAKNADE, RENTE I DOPRINOSI

Odluka o komunalnoj naknadi – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/05.2/07. i 2/08.)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 9/11.)
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 9/11.)
Odluka o naknadi za ustupljenu snagu električne energije korisnicima Industrijske zone u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/10. i 7/11.)
Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj9/03.8/04. i 7/10.)
Odluka o komunalnom doprinosu – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/04.2/08.6/10.6/11.9/11.,2/12.6/12. i 1/13.)
Odluka o opskrbi prirodnim plinom – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/04.)

4. STANOVI I POSLOVNI PROSTORI

Odluka o davanju Gradskih stanova u najam – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 9/09.)
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/12.)

5. PROSTORNO UREĐENJE I PLANOVI

Prostorni plan uređenja Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 11/06.2/10. i 8/15.)
Provedbeni urbanistički Plan ''Šipovac'' Našice – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/90.)
Provedbeni urbanistički Plan ''Industrijske zone'' u Našicama – ("Službeni glasnik Općine Našice" broj3/92 i "Službeni glasnik Grada Našica“ broj 1/03.9/11. i 8/15.)
Detaljni plan uređenja zone mješovite namjene ''Trnjak'' u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 5/97.)
Detaljni plan uređenja športsko-rekreacijske zone uz jezero ''LAPOVAC II'' u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 3/05.)
Detaljni plan uređenja „Centar naselja Urbarija“ u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj4/12.)

6. KONCESIJE

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga na Području Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/05.)
Cjenik dimnjačarskih usluga

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.