EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst)

S A Z I V A M

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica

za dan 20. prosinca (srijeda) 2017. godine

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 5. listopada 2017. godine

 2. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2017. godini

 4. Prijedlog Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini

 5. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini

 6. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Našica za 2017. godinu

 7. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2017. godini.

 8. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2017. godini.

 9. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba za tehničku kulturu Grada Našica u 2017. godini.

 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Našica za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.

 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2017. godinu.

 12. Prijedlog Proračuna Grada Našica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.

 13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2018. godinu.

 14. Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu.

 15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2018. godinu.

 16. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2018. godini.

 17. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2018. godini.

 18. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2018. godini.

 19. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2018. godini.

 20. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

 21. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Našica za 2018.godinu

 22. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređanja Grada Našica

 23. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za održavanje javne rasvjete na području Grada Našica na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

 24. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Našica na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

 25. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini

 26. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini

 27. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja Civilne zaštite na području Grada Našica u 2018. godini

 28. Prijedlog Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Našica

 29. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija Grada Našica studentima

 30. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

 31. Prijedlog Odluke o donošenju Lokalnog programa djelovanja mladih Grada Našica.

 32. Izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica

 33. Prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Našica za 2018. godinu.

U privitku poziva dostavljaju se i materijali uz predložene točke dnevnog reda.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif.

 

Dokument možete skinuti ovdje: 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
advent grad reklama

zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.