EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 28. i 29., a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i članka 27. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/16., 8/16. i 7/18.), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica,

na radno mjesto višeg referenta za stambeno-poslovni prostor - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova (rad na projektu: „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI! (UP.02.1.1.05.0030)“.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova traje do isteka trajanja projekta.

               

                Uvjeti:

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske ili informatičke struke,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen stručni ispit.

                Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke propisane člancima 15. i 16. istog Zakona.

                Prijavu na oglas mogu podnijeti kandidati oba spola.

                Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima, razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.).

                Kandidat koji ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti izabran, pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

                Služba se zasniva na određeno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

                Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18.) nije drugačije određeno.

               

                Prijavi na oglas potrebno je priložiti slijedeće:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • preslik isprave o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci,
 • vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

U zamolbi na oglas navode se i osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB te broj telefona i e-mail, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

                Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

                Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, putem pisanog testa i intervjua, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedeni su na internet stranici Grada Našica, www.nasice.hr. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

                Na internet stranici Grada i Oglasnoj ploči Grada Našica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

               

                Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

                Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neposredno ili preporučeno poštom, s naznakom: "Za oglas – viši referent za stambeno-poslovni prostor u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Našica", na adresu: Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice.

                Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

                Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

                Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

                Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

                                                                                                                             GRAD NAŠICE

                                                                                                                             PROČELNIK:

                                                                                                                 Božo Papac, mag.ing.aedif.              

 

Tekst oglasa objavljen dana 2. srpnja 2018. godine

Oglas

Uputa

Privola                                                                        

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.