EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), članka 45. stavka 2. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/15. i 2/16.), točke III. stavka 1. podstavka 2. i točke IV. stavka 3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2018. godini („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/17.), Gradonačelnik Grada Našica raspisuje

Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2018. godini

I.

Grad Našice poziva udruge da prijave programe/projekte koji su usmjereni na poticanje razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma u Gradu Našicama, manifestacije značajne za Grad Našice i njegovu kulturnu tradiciju kao i druge programe u kulturi koji su od interesa za Grad Našice.

II.

Udruge suglasno ovom Pozivu mogu prijaviti program/projekt za djelatnosti, programe i aktivnosti udruga koje djeluju na području Grada Našica.

III.

U Proračunu Grada Našica za 2018. godinu, iz sredstava namijenjenih za sufinanciranje manifestacija (Dani slavonske šume, Spomendan Crni potok, Smotra folklora Našice, Memorijal Dore Pejačević, Dan pobjede i dr.) putem javnog poziva osiguran je iznos od 75.000,00 kuna.

IV.

Prijavu programa/projekata može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Našicama iz ranije odobrenih programa/projekata te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

V.

Javni poziv otvoren je do 30. studenog 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

VI.

Prije potpisivanja Ugovora udruga će dostaviti Gradu Našicama soleminiziranu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika za povrat iznosa sredstava uplaćenog preko utvrđenog konačnog iznosa, neutrošenih sredstava te nenamjenskih utrošenih sredstava.

VII.

Sredstva odobrena udrugama moraju se namjenski utrošiti od strane korisnika za namjenu koja je navedena u rješenju kojim su odobrena.

VIII.

Udruga kojoj je odobrena jednokratna financijska potpora dužna je Gradu Našicama dostaviti ispunjeni Obrazac opisnog i financijskog izvještaja provedbe aktivnosti, koji je sastavni dio dokumentacije Javnog poziva, u roku od najviše trideset dana od dana provedbe aktivnosti.

IX.

Prijave programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Našica, www.nasice.hr.

Prijave poslati poštom ili osobno na sljedeću adresu:

GRAD NAŠICE

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i

Upravni odjel za proračun i financije

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 7

31 500 NAŠICE

uz naznaku

ZA JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/PROJEKATA IZ PROGRAMA

JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA NAŠICA U 2018. GODINI“

X.

Javni poziv se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Našica i mrežnoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

KLASA: 612-01/18-01/14

URBROJ: 2149/01-02/1-18-02

Našice, 1. ožujka 2018.

GRADONAČELNIK:

Josip Miletić, mag.math.

Dokumenti:

1. Odluka o raspisivanju javnog poziva - kultura
2. Javni poziv - kultura
3. Upute_za_prijavitelje - kultura
4. Obrazac_opisa_programa_ili_projekta
5. Izjava_o_nepostojanju dvostrukog financiranja
6. obrazac izjave o partnerstvu
7. popis priloga
8. OBRAZAC PROCJENE
9. Ugovor - kultura
10. Obrazac opisnog izvještaja projekta
11. Financijsko izvješće

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Advent9 mali
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.