EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 10. Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2018. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 2/18.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2018. godini i članka 48., stavka 4., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13.-pročišćeni tekst i 2/18.), Gradonačelnik Grada Našica, objavljuje

 

III. J A V N I  P O Z I V

za dodjelu potpora za poticanje

razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2018. godini

 

 1. I. UVOD

 

            Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2018. godini

(u daljnjem tekstu: Program).

            S ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Grada Našica dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju slijedećih mjera:

 1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
 2. Sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“,
 3. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
 4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
 5. Potpore za ulaganja u opremu i uređaje za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda,
 6. Potpore za promociju na sajmovima.

            Javni poziv je otvoren od dana objave do 30. studenoga 2018. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2018. godinu.

           

 1. II. POTICAJNE MJERE

 

            Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni  članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list EU, L 352/1, od 24. prosinca 2013.).

            Bespovratne potpore dodjeljuju se prema uvjetima utvrđenim za provedbu određene mjere iz Programa.

MJERA 1. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

 

Korisnici  potpore 

            Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje mogu koristiti:

- obrtnici,

- zadruge,

- mikro poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10,

- mali poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50.

Korisnici potpora moraju imati prebivalište ili poslovne jedinice na području Grada Našica.

            Korisnici potpora ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Našicama te nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava. Iznimno, Korisnici potpora mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Našicama ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

            Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

 

Uvjeti dodjele potpore

            Korisnik potpore sredstva potpore za zapošljavanje nezaposlenih osoba može koristiti po slijedećim uvjetima:

 • da novozaposlenu osobu zapošljava na puno radno vrijeme,
 • da nisu u prethodna 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva smanjili broj zaposlenih,
 • da novozaposlena osoba ima prebivalište na području Grada Našica,
 • da će radni odnos s novozaposlenom osobom trajati najmanje 12 mjeseci,
 • da je novozaposlenu osobu zaposlio u zadnja 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva,
 • da se novozaposlena osoba vodila u Evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
 • da je zadržao isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

           

Iznos potpore

            Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje se dodjeljuje u slijedećim iznosima:

 • 7.000,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta, s područja Grada Našica, sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik ili magistar struke na radno mjesto VŠS i VSS struke,
 • 5.000,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta s područja Grada Našica sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na radno mjesto SSS i VKV struke,
 • 3.000,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta s područja Grada Našica sa stupnjem obrazovanja NKV bez zanimanja.

 

Obveze korisnika potpore

            Korisnik potpore koji koristi sredstva za zapošljavanje obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba najmanje 12 mjeseci od zaključenja Ugovora s novozaposlenom osobom.

            U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika potpora unutar roka od 12 mjeseci od zaključenja Ugovora s novozaposlenom osobom za koju se potpora odobrena,  korisnik potpora obvezan je Gradu Našicama vratiti isplaćena sredstva po osnovi iste.

            Izuzetno od navedenog, korisnik potpora  nije obvezan vratiti Gradu Našicama isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog zaposlenika uz uvjete iz ovog Javnog poziva, a u roku od 30 dana od raskida radnog odnosa.

Podnošenje zahtjeva

            Zahtjevi za potporu za novo zapošljavanje i samozapošljavanje podnose se na Obrascu 1. uz koji je potrebno priložiti:

 • Dokaz o registraciji

trgovačka društva i zadruge: preslika izvadaka iz sudskog registra i obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007,

obrtnici: preslika izvadak iz obrtnog registra i/ili obrtnice

 • Preslika ugovora o radu za novozaposlenu osobu (nije potrebno ukoliko se radi o samozapošljavanju),
 • Transakcija 117 iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) za prethodnu godinu,
 • Potvrda HZZ, Područni služba Osijek, Ispostava Našice da je osoba bila prijavljena kao nezaposlena osoba najmanje 30 dana prije zapošljavanja,
 • Potvrdu o prebivalištu za novozaposlenu osobu ili presliku osobne iskaznice,
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome),
 • Potvrda Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne starija od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva,
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (u Prilogu Javnog poziva).

 

Ostale odredbe

            Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za dodjelu  bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Našica u 2018. godini rješavat će svaki pojedinačni zahtjev i o istima predložiti Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli potpora.

            Sredstva se uplaćuju na žiro - račun podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od dana donošenja pozitivne Odluke i sklopljenog Ugovora s podnositeljem zahtjeva u kojem će se, između ostalog, utvrditi instrument osiguranja povrata odobrenih potpora u slučaju njihovog nenamjenskog korištenja (bjanko zadužnica ovjerena kod Javnog bilježnika naslovljena na Grad Našice, najmanje na iznos odobrenih sredstava).

 

MJERA 2. SUFINACIRANJE KAMATE NA PODUZETNIČKE KREDITE IZ PROJEKTA „KREDITIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA“

 

Korisnici potpore

Korisnici potpora po Mjeri 2. Sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“ namijenjenog mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva su društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, obrti i zadruge sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Našica.

 

Namjena potpore

            Kreditna sredstva moći se koristiti za financiranje tekuće likvidnosti i trajna obrtna sredstva. Kredit se ne može koristiti za refinanciranje odnosno zatvaranje obveza prema bankama.

Iznos potpore

            Financijska potpora odobrava se u vidu subvencije kamatne stope od 2 (dva) postotna poena od strane Osječko - baranjske županije i  1 (jedan) postotni poen od strane Grada Našica na odobreni kredit poslovnih banaka s kojima će se zaključiti odgovarajući ugovor s rokom otplate do četiri godine.

 

Podnošenje zahtjeva

            Postupak odobravanja potpore provodi se temeljem Javnog natječaja koji se nalazi na  internetskim stranicama  Osječko-baranjske županije koja provodi natječaj: http://www.obz.hr/hr/pdf/natjecaji/2016/javni_natjecaj.pdf.

            Subvencionirana kamata odobrava se kao potpora male vrijednosti sukladno odredbama važeće Uredbe Europske unije kojom se utvrđuju potpore male vrijednosti. 

MJERA 3. POTPORE ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA

 

Korisnici potpore

Potpore za finaciranje pripreme i kandidiranje EU projekata mogu koristiti:

- obrtnici,

- zadruge,

- mikro poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10,

- mali poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50.

Korisnici potpora moraju imati prebivalište ili poslovne jedinice na području Grada Našica.

            Korisnici potpora ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Našicama te nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava. Iznimno, Korisnici potpora mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Našicama ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

            Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

            Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore

 

 

Namjena potpore

            Potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata dodjeljuju se za sljedeće namjene:

 1. a) naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca),
 2. b) izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i to za projekte koji su prijavljeni na neki od natječaja programa Europske unije, a provode se ili će se provoditi na području Grada Našica, uz uvjet da gore navedene poslove obavljaju ovlaštene pravne i fizičke osobe.

Iznos potpore

            Visina potpore po pojedinoj namjeni je 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa bez PDV-a, ali ne može biti veća od 5.000,00 kuna po jednoj namjeni.   

            Odobrena sredstva Grad Našice će isplatiti na žiro-račun podnositelja zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. račun, predračun, situacija, ugovor) i potvrde o izvršenom plaćanju.

 

Podnošenje zahtjeva

            Zahtjevi za dodjelu potpora za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata podnose se na Obrascu 3. uz koji je potrebno priložiti:

 • Dokaz o registraciji

trgovačka društva i zadruge: preslika izvadaka iz sudskog registra i obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007,

obrtnici: preslika izvadak iz obrtnog registra i/ili obrtnice,

 • Račun dobiti i gubitka za posljednju obrađenu poslovnu godinu ili Financijska izvješća ili DOH formulari,
 • Potvrdu Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne stariju od 7 dana do dana podnošenja zahtjeva,
 • Opis projekta i potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije,
 • Presliku računa i izvoda sa žiro-računa kojim se dokazuje da je izvršeno plaćanje,
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva,
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (u Prilogu Javnog poziva).

MJERA 4. SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE

 

Korisnici potpore

Potpore za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete mogu koristiti:

- obrtnici,

- zadruge,

- mikro poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10,

- mali poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50.

Korisnici potpora moraju imati prebivalište ili poslovne jedinice na području Grada Našica.

            Korisnici potpora ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Našicama te nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava. Iznimno, Korisnici potpora mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Našicama ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

            Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

Namjena potpore

            Potpore za sufinanciranje ulaganja u standarda kvalitete dodjeljuju se za slijedeće namjene:

 • za certificiranje obrta – poduzeća (za stjecanje certifikata kao što su ISO 9001, ISO 14001, HACCP, GAP),
 • za certificiranje proizvoda-dokaza o sukladnosti (za stjecanje certifikata HRN, EN, ISO 45011, CE označavanje i slično),
 • za stjecanje prava uporabe oznake „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“,
 • za stjecanje statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

            Potpora se ne odobrava za produljenje certifikacije (recertifikaciju).

Iznos potpore

            Visina potpore po pojedinoj namjeni je 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa bez PDV-a, ali ne može biti veća od 5.000,00 kuna po jednoj namjeni.

            Odobrena sredstva Grad Našice će isplatiti na žiro-račun podnositelja zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. račun, predračun, situacija, ugovor) i potvrde o izvršenom plaćanju.

Podnošenje zahtjeva

            Zahtjevi za dodjelu potpora za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete podnose se na Obrascu 4. uz koji je potrebno priložiti:

 • Dokaz o registraciji

trgovačka društva i zadruge: preslika izvadaka iz sudskog registra i obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007,

obrtnici: preslika izvadak iz obrtnog registra i/ili obrtnice,

 • Račun dobiti i gubitka za posljednju obrađenu poslovnu godinu ili Financijska izvješća ili DOH formulari,
 • Potvrdu Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne stariju od 7 dana do dana podnošenja zahtjeva,
 • Opis projekta i ulaganja,
 • Presliku računa i izvoda sa žiro-računa kojim se dokazuje da je izvršeno plaćanje,
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva,
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (u Prilogu Javnog poziva).

 

 

 

 

MJERA 5. POTPORE ZA ULAGANJE U OPREMU I UREĐAJE ZA PROIZVODNJU DEFICITARNIH, TRADICIJSKIH I EKOLOŠKIH PROIZVODA

 

Korisnici potpore

            Potpore za ulaganje u opremu i uređaje za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekloških proizvoda mogu koristiti:

- obrtnici,

- zadruge,

- mikro poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10,

- mali poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50.

Korisnici potpora moraju imati prebivalište ili poslovne jedinice na području Grada Našica.

            Korisnici potpora ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Našicama te nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava. Iznimno, Korisnici potpora mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Našicama ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

            Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

Namjena potpore

            Potpore za ulaganje u opremu i uređaje za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda odobrava se za ulaganje u opremu i uređaje za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda koji nisu konkurentni već postojećoj proizvodnji na području Grada Našica.

 

Iznos potpore

            Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu je 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa bez PDV-a, ali ne može biti veća od 6.000,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu.

Odobrena sredstva Grad Našice će isplatiti na žiro - račun podnositelja zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. račun, predračun, situacija, ugovor) i potvrde o izvršenom plaćanju.

Podnošenje zahtjeva

            Zahtjevi za sufinanciranje ulaganja u opremu i uređaje za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda podnose se na Obrascu 5. uz koji je potrebno priložiti:

 • Dokaz o registraciji

trgovačka društva i zadruge: preslika izvadaka iz sudskog registra i obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007,

obrtnici: preslika izvadak iz obrtnog registra i/ili obrtnice,

 • Račun dobiti i gubitka za posljednju obrađenu poslovnu godinu ili Financijska izvješća ili DOH formulari,
 • Potvrdu Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne stariju od 7 dana do dana podnošenja zahtjeva,
 • Opis projekta i ulaganja,
 • Presliku računa i izvoda sa žiro-računa kojim se dokazuje da je izvršeno plaćanje,
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva,
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (u Prilogu Javnog poziva).

 

 

 

 

 

 

 

 

MJERA 6. POTPORE ZA PROMOCIJU NA SAJMOVIMA I IZLOŽBAMA

Korisnici potpore

            Potpore za promociju na sajmovima mogu koristiti:

- obrtnici,

- zadruge,

- mikro poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10,

- mali poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50.

Korisnici potpora moraju imati prebivalište ili poslovne jedinice na području Grada Našica.

            Korisnici potpora ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Našicama te nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava. Iznimno, Korisnici potpora mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Našicama ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

            Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

Namjena potpore

            Potpore za promociju na sajmovima i izložbama dodjeljuju se za slijedeće namjene:

vlastita organizacija i sudjelovanje na sajmovima, izložbama, festivalima, smotrama, natjecanjima, studijskim putovanjima i drugim sličnim aktivnosti koji su od značaja za razvoj poduzetništva, kao i od interesa za Grad Našice.

 

Iznos potpore

          Iznos potpore iznosi do 50% troškova, a najviše do 2.000,00 kuna po korisniku godišnje.

          Odobrena sredstva Grad Našice će isplatiti na žiro-račun podnositelja zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. račun, predračun, situacija, ugovor) i potvrde o izvršenom plaćanju.

 

Podnošenje zahtjeva

            Zahtjevi za promociju na sajmovima i izložbama podnose se na Obrascu 6. uz koji je potrebno priložiti:

 • Dokaz o registraciji

trgovačka društva i zadruge: preslika izvadaka iz sudskog registra i obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007,

obrtnici: preslika izvadak iz obrtnog registra i/ili obrtnice,    

 • Račun dobiti i gubitka za posljednju obrađenu poslovnu godinu ili Financijska izvješća ili DOH formulari,
 • Potvrdu Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne stariju od 7 dana do dana podnošenja zahtjeva,
 • Opis projekta,
 • Presliku računa i izvoda sa žiro-računa kojim se dokazuje da je izvršeno plaćanje,
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva,
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (u Prilogu Javnog poziva).

III. OSTALE ODREDBE

 

             Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora male vrijednosti u istoj kalendarskoj godini.

            Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 20.000,00 kuna.

 

 

 1. IV. POSTUPAK DODJELE POTPORE

           

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Povjerenstva za dodjelu potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), koje imenuje Gradonačelnik, sukladno odredbama propisa o potporama male vrijednosti.

            Povjerenstvo će rješavati svaki pojedinačni zahtjev i o istima predložiti Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli potpora.

Sredstva potpore uplaćuju se na žiro račun korisnika u roku 8 dana od donošenja pozitivne Odluke o dodjeli potpore.

            Grad Našice može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih Programom i ovim Javim pozivom.

           

 1. V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 

            Zahtjevi za dodjelu potpora i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se Gradu Našicama, Trg. dr. Franje Tuđmana 7, Našice poštom ili osobno u pisarnici Grada Našica na istoj adresi s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva“ najkasnije do 30. studenoga 2018. godine.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Grada Našica za 2018. godinu, odnosno najkasnije do datuma utvrđenog ovim javnim pozivom.

            Svi obrasci nalaze se na web stanici Grada Našica www.nasice.hr kao prilog Javnom pozivu ili ih možete osobno podići u Gradu Našicama, Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu, soba 25, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7, Našice.   

            Nepotpuni ili nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

Dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Našica na broj telefona 031/618-175 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

KLASA: 301-01/18-01/01

URBROJ: 2149/01-02/1-18-07

Našice, 9. listopada  2018.

GRADONAČELNIK:

                                                                                                           Josip Miletić, amg. math.

 

Dokumenti:

1. Izjava korištenim državnim potporama male vrijednosti1. Izjava korištenim državnim potporama male vrijednosti

2. Javni poziv

3 Obrazac 1

4. Obrazac 3

5. Obrazac 4

6. Obrazac 5

7. Obrazac 6

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Advent9 mali
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.