nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Našica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju članka 35. i 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 7.-16. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica br. 5/16. i 8/21.) i Odluke Gradonačelnika Grada Našica, KLASA: 940-01/21-01/7, URBROJ: 2158-6-02/1-22-5 od 28. rujna 2022. godine, objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
ZA PRODAJU NEKRETNINE
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Objavljuje se javni natječaj za prodaju nekretnine u Našicama, i to:

– k.č.br. 2747/5, u naravi dvorište Vinogradska ulica, površine 363 m², upisana u z.k.ul. 3510, k.o. Našice.
Početna prodajna cijena iznosi 117.000,00 kn.

Početne cijene za nekretnine koje se prodaju po ovom Javnom natječaju određene su u skladu s izrađenom procjenom tržišne vrijednosti nekretnina od strane ovlaštenog sudskog vještaka za građevinarstvo i procjenu vrijednosti nekretnina.
Napomena: U početnu cijenu nisu uključeni troškovi procjene nekretnina od strane ovlaštenog sudskog vještaka. Troškovi će se naknadno uračunati prilikom sklapanja ugovora te ih je stranka dužna podmiriti.

Više iz kategorije

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

Marac

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica

Marac

Objava javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana gradskoga groblja u Našicama

Ivona