EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj, 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/15. i 2/16.) i Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 10/20.), Gradonačelnik Grada Našica donosi

ODLUKU

o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za predlaganje programa i projekata

udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2021. godini

 

Dokumente preuzmite ovdje

 

Godišnji Plan natječaja 2021 Page 1Godišnji Plan natječaja 2021 Page 2Godišnji Plan natječaja 2021 Page 3Godišnji Plan natječaja 2021 Page 4

 

Godišnji plan natječaja za 2020 Page 1Godišnji plan natječaja za 2020 Page 2Godišnji plan natječaja za 2020 Page 3Godišnji plan natječaja za 2020 Page 4

 

Potkategorije

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.