nasice.hr

Industrijska zona

Marac
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE    
GRADONAČELNIK

Temeljem članka 35.st. 2. i čl. 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine «,br. 91/96.,68/96.,137/99.,22/00.,73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06 i 146/08. 38/09., 153/09. i 143/12.), članka 48. stavka 4. podstavka 4. Statuta Grada Našica („Službeni Glasnik Grada Našica“, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.- pročišćeni tekst) te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama, KLASA:  311-02/16-01/05,  URBROJ: 2149/01-01-16-01 od 22. prosinca 2016. godine, Gradonačelnik Grada Našica raspisuje

 

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama

 

Grad Našice raspisuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama.

Predmet natječaja su slijedeće građevinske čestice:

Broj kat.čest. Početna Cijena ukoliko se ispune u potpunosti uvjeti natječaja Jedinična povlaštena cijena po m2
parcele (prema  DPU) broj Površina m2 cijena

(kn)

(kn) (kn)
67 4627/3 25.001 1.365.811,04 341.452,76 13,66
68 4627/13 24.909 1.331.136,96 332.784,24 13,36
69 4627/5 24.837 1.333.321,07 333.330,27 13,42

POLOŽAJNE POGODNOSTI ZONE

 • na sjecištu državnih cesta D2 (Osijek-Virovitica) i D53 (D.Miholjac-Slavonski Brod)

–         udaljenost do mađarske granice 35 km, do granice s BIH  55 km, a do granice sa Srbijom 90 km

–     u blizini autoceste (30 km)

–         u kontaktu s trasom nove zaobilaznice grada Našica i buduće brze Podravske ceste

–         u kontaktu sa željezničkom prugom Osijek-Koprivnica

–         elektroenergetski izvor – TS 110/35 KV u sklopu Zone, mreža Zone spojena

–         plinoenergetski izvor – magistralni plinovod i MRS-a u sklopu Zone, mreža Zone spojena

–         glavni vodoopskrbni cjevovod u kontaktu sa Zonom, mreža Zone izgrađena uključivo s uličnom hidrantskom mrežom

–         kolektorski cjevovodi odvodnje u kontaktu sa Zonom, mreža Zone spojena

–         TK instalacije i veze dostupne, u Zoni izgrađena TK mreža

–         pojasom zaštitnog zelenila i parka prostor odvojen od područja guste naseljenosti

–         mogućnost značajnog proširenja Zone u budućnosti.

 

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Jedan ponuditelj može dati ponudu za najviše četiri (4) parcele. Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.

Ponude s traženom dokumentacijom podnose se putem pošte preporučeno ili se predaju osobno, na adresu Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice, u zatvorenoj omotnici s naznakom – OTVORENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI U NAŠICAMA – NE OTVARATI».

Otvaranje prispjelih ponuda je javno, svakog ponedjeljka u 12:00 sati.

Nepotpune i neispravne ponude neće se razmatrati.

Ocjena i rangiranje ponuda izvršit će se u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ponude se mogu dati za djelatnosti navedene u natječajnoj dokumentaciji (Uputama ponuditeljima).

PONUDITELJI  

Ponuditelji mogu biti domaća i strana trgovačka društva i obrti ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

SADRŽAJ PONUDE

            Ponuditelji  su dužni kod podnošenja ponude koristiti Obrazac ponude, koji se nalazi u Prilogu Uputa ponuditeljima, u koji se unose osnovni podaci o  ponuditelju, te uz ponudu prilažu

 1. a) za trgovačka društva :
 •   Dokaz o registraciji tvrtke (od Trgovačkog suda)            ,
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti,
 • Financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitka) za zadnje dvije poslovne godine, osim za novoosnovana trgovačka društva, a za trgovačka koja su kraće poslovala za posljednju dostupnu financijsku godinu,
 • BON-2/SOL-2 ( ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude),
 • Potvrdu Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude,
 • Poslovni plan,
 • Operativni sažetak poslovnog plana,
 • Potvrdu Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne stariji od 7 dana do dana podnošenja ponude,
 •   Dokaz o uplaćenoj jamčevini (10% početne vrijednosti parcele/parcela za koje se natječe).
 1. b) za obrte :
 • Dokaz registracije obrta (od središnjeg registra za obrte),
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti,
 • Financijska izvješća (DOH formulari) za posljednje dvije dostupne financijske godine, osim za novoosnovane obrte, a za obrte koji su kraće poslovali za posljednju dostupnu financijsku godinu,
 • BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude),
 • Potvrda Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude,
 • Poslovni plan,
 •   Operativni sažetak poslovnog plana,
 • Potvrdu Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne stariji od 7 dana do dana podnošenja ponude,
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini (10% početne vrijednosti parcele/parcela za koje se natječe).

JAMČEVINA

            Ponuditelji  su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene katastarske čestice za koju se natječu u korist Proračuna Grada Našica, žiro račun br. HR 14 2500 0091 8278 0000 5 model 68, poziv na broj 7757 – OIB.

            Uspješnim ponuditeljima jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a neuspješnim ponuditeljima se vraća odmah po zaključenju ugovora s uspješnim ponuditeljima.

KRITERIJ ZA ODABIR

           Najprihvatljivijom ponudom za pojedine parcele smatra se ponuda koja dobije najveći broj bodova prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude. U slučaju da postoji više kandidata koji imaju jednak broj bodova prednost se daje kandidatu koji je ponudio najvišu cijenu za predmetnu parcelu.

            Kriteriji za vrednovanje ponuda dostupni su u natječajnoj dokumentaciji.

POGODNOSTI ZA PONUDITELJA:

            Investitore u Industrijsku zonu, Grad Našice dodatno potiče slijedećim posebnim pogodnostima za davanja koja su u nadležnosti Grada:

 1. a) komunalni doprinos za investitore iznosi 1,00 kn/m3 građevine,
 2. b) investitor se do isteka pet godina od dana početka obavljanja djelatnosti u cijelosti oslobađa obveze plaćanja komunalne naknade,
 3. c) mjerno kontrolno okno za priključenje i priključak na komunalne vodne građevine izveden i uključen u cijenu parcele,
 4. d) naknada za ustupljenu snagu električne energije investitorima određuje se po stimulativnoj cijeni od 1.000,00 kn/kW, a u skladu s Odlukom o naknadi za ustupljenu snagu električne energije korisnicima Industrijske zone u Našicama („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/10., 7/11.),
 5. e) asfaltirani cestovni priključak od ulične međe svake parcele do kolnika izveden i uključen u cijenu parcele,
 6. f) dodatne pogodnosti sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica.
 7. g) investitorima koji grade na području obuhvata Detaljnog plana uređenja „Industrijska zona u Našicama“ na građevnim česticama označenim rednim brojevima 34 do 56, omogućit će se zadovoljenje uvjeta prostornog standarda u pogledu potrebnog broja parkirališnih mjesta, sukladno važećoj Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta.

 

SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE:

          Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najprihvatljivije ponude za svaku parcelu, odabrani ponuditelj potpisat će ugovor s Gradom, najkasnije 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru najprihvatljivije ponude. U protivnom će se smatrati da je odustao od natječajabez prava na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora uplatiti iznos kojim zajedno s uračunatom jamčevinom podmiruje 25% kupoprodajne cijene.

Ispunjenjem svih ugovornih obveza Kupac će biti oslobođen plaćanja preostalih 75% kupoprodajne cijene.

OSTALI UVJETI:

 

            Upućuju se ponuditelji na preuzimanje kompletne natječajne dokumentacije s internetske stranice Grada Našica: www.nasice.hr ili neposredno u prostorijama Grada Našica, Trg  dr. Franje Tuđmana 7.

            Nepotpune ili neispravne ponude neće se razmatrati. Ponuditelji su uz svoju pisanu ponudu dužni dostaviti i dokaz o uplati iznosa jamčevine.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 8-14 sati, na telefon 031/618 – 160, ili na adresi Grad Našice, Trg  dr. Franje Tuđmana 7.

KLASA: 311-02/16-01/05

URBROJ: 2149/01-02/01-16-01

Našice, 22. prosinca  2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                    GRADONAČELNIK

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u PDF formatu:

Veličina slova
Kontrast