nasice.hr

Pravo na pristup informacija

Marac

 


Dokumenti:

Pravni okvir:

extLink  Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.)

extLink  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

extLink  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 85/15.)

extLink  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 12/14.)

extLink  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 15/14.)
extLink  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html


Godišnje izvješće: