nasice.hr

Mjesni odbori

Marac

Na području Grada Našica osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.


Na području Grada Našica ima 15 mjesnih odbora, i to su:

 1. Mjesni odbor Našice  obuhvaća područje naselja Našice
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 2. Mjesni odbor Markovac Našički obuhvaća područje naselja Markovac Našički
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednica:
 3. Mjesni odbor Velimirovac  obuhvaća područje naselja Velimirovac
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 4. Mjesni odbor Jelisavac  obuhvaća područje naselja Jelisavac
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 5. Mjesni odbor Lađanska  obuhvaća područje naselja Lađanska
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 6. Mjesni odbor Granice obuhvaća područje naselja Granice, Crna Klada, Rozmajerovac i Polubaše
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 7. Mjesni odbor Brezik Našički obuhvaća područje naselja Brezik Našički
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 8. Mjesni odbor Ceremošnjak  obuhvaća područje naselja Ceremošnjak
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 9. Mjesni odbor Makloševac obuhvaća područje naselja Makloševac
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 10. Mjesni odbor Martin obuhvaća područje naselja Martina
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 11. Mjesni odbor Gradac Našički  obuhvaća područje naselja Gradac Našički
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 12. Mjesni odbor Londžica obuhvaća područje naselja Londžica
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 13. Mjesni odbor Vukojevci obuhvaća područje naselja Vukojevci
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 14. Mjesni odbor Zoljan obuhvaća područje naselja Zoljan
  • Predsjednik:
  • Potpredsjednik:
 15. Mjesni odbor Lila obuhvaća područje naselja Lila i Ribnjak
  • Predsjednica:
  • Potpredsjednik: