nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Našica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju članka 35. i 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 7.-16. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica br. 5/16. i 8/21.) i Odluke Gradonačelnika Grada Našica, KLASA: 940-01/24-01/11, URBROJ: 2158-6-02/1-24-5 od 10. lipnja 2024. godine, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Više iz kategorije

Posebni javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2023. godini

Marac

Saziv 2. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Saziv 9. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac