nasice.hr
Aktualno

OBAVIJEST GRAĐANIMA O PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA ZA PROVEDBU ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Temeljem podataka iznesenih putem objava na društvenim mrežama, u razdoblju od 15. veljače do 20. veljače 2023.godine,  Udruge za zaštitu pasa i mačaka Farmica, Vinogradska 1, 31500 Našice te članka objavljenog 21. veljače 2023. godine od strane Jutarnjeg lista upućujemo slijedeće priopćenje kao odgovor na prozivke prethodno navedene udruge.

Zakon o zaštiti životinja ( NN 102/17, 32/19) propisuje, između ostaloga, obveze jedinica lokalne i područne samouprave vezane za zaštitu životinja i njihovu dobrobit.

Sukladno odredbama navedenog zakona svaka županija mora imati osnovano najmanje jedno sklonište, u kojemu je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje. U financiranju osnivanja i rada takve vrste skloništa obvezne su sudjelovati sve jedinice lokalne samouprave te županije.

Nadalje, poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave sve sukladno odredbama članka 62. Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19). Budući da sklonište može osnovati fizička ili pravna osoba, jedinica lokalne samouprave može sklopiti ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja sa skloništem te fizičke ili pravne osobe, s tim da se sklonište mora nalaziti na području županije u kojoj je jedinica lokalne samouprave. Sklonište može osnovati fizička ili pravna osoba, a ako to nije učinjeno, sklonište osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave. Ako fizička i pravna osoba te niti jedna jedinica lokalne samouprave ne osnuju sklonište na području županije, sklonište osniva županija, a troškove snose jedinice lokalne samouprave i županija.

Sve troškove oko financiranja skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih i izgubljenih životinja u skloništu koje su osnovale jedna ili više jedinica lokalne samouprave ili u slučaju sklapanja ugovora o sakupljanju odnosno zbrinjavanju životinja s fizičkim ili pravnim osobama kao osnivačima skloništa, snose jedinice lokalne samouprave. Ako je vlasnik životinje poznat ili naknadno bude utvrđen, dužan je podmiriti troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite jedinici lokalne samouprave.

Grad Našice je kontinuirano kroz godine problemu sustavnog zbrinjavanja napuštenih životinja,  sukladno svojim mogućnostima, osiguravao sredstva u Proračunu Grada Našica uz tendenciju povećanja sredstava.

Grad Našice dužan je građanima transparentno prikazati sredstva utrošena i isplaćena udruzi Farmica za provedbu Zakona o zaštiti životinja koja u razdoblju od 2018. do 2022. godine iznose ukupno 917.359,62 kuna na način kako je prikazano u niže navedenoj tablici:

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu za Provedbu zakona o zaštiti životinja, u što su uključene usluge skloništa i veterinarsko-zdravstvena zaštita, predviđena su sredstva u iznosu od 39.820,00 eura /300.023,79 kuna.

Razvidno je kako troškove veterinarsko-zdravstvene zaštite, odnosno sterilizacije i označavanja sukladno zakonskim propisima financiraju jedinice lokalne samouprave, ali ističemo kako je Proračunom Grada Našica 2022. godini za navedene usluge bio predviđen iznos od 50.000,00 kuna dok je u 2023. godini predviđen iznos od 7.960,00 eura/59.974,62 kuna. Osiguravanje usluga veterinarsko-zdravstvene zaštite, u 2022. i 2023.godini preuzela je udruga Farmica, na osnovu dodatnog ugovora koji nije sklopljen u okviru postupka javne nabave za usluge skloništa.

Grad Našice svake godine, osim prethodno navedenih sredstava, i putem Javnog poziva za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica za zbrinjavanje životinja, pruža mogućnost udrugama da kroz projektne aktivnosti ostvare dodatna financijska sredstva. Proračunom Grada Našica za zbrinjavanje životinja, na prethodno naveden način, predviđen je, u 2019. godini iznos od 60.000,00 kuna, a po ponovljenom Javnom pozivu iznos od dodatnih 20.000,00 kuna što je ukupno 80.000,00 kuna, u 2020. godini 80.000,00 kuna, u 2021. godini 120.000,00 kuna, u 2022.godini 120.000,00 kuna te u 2023. godini iznos od 15.930,00 eura/120.024,59 kuna.

Sukladno prethodno navedenom vidljivo je kako Grad Našice za potrebe zbrinjavanja i zaštite životinja, odnosno usluge skloništa, veterinarsko-zdravstvenu zaštitu i aktivnosti po javnom pozivu vezane za zbrinjavanje životinja, u 2023. godini osigurava sredstva u ukupnom iznosu 55.750,00 eura/420.048,38 kuna.

Kao referentni primjer obzirom na približan broj stanovnika grada i okolnih naselja te sam razvoj istoga, prilikom određivanja navedenih iznosa, možemo usporediti i gradove poput Valpova, Belišća i Đakova koji Planovima nabave za 2023.godinu imaju za usluge skloništa za životinje, higijeničarske službe odnosno sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih životinja, predviđene iznose od oko 26.000,00 eura/195.897,00 kuna.

Iz prethodno navedenog jasno se vidi spremnost Grada Našica u financiranju programa i projekata organizacija civilnog društva putem javnog poziva za zbrinjavanje životinja i usluga skloništa te smatramo kako se ne može tvrditi kako Grad Našice nema sluha za navedenu problematiku, briga o kojoj je, između ostaloga i obveza jedinice lokalne samouprave.

Ističemo, kako Grad Našice sukladno odredbama članka 61. Zakona o zaštiti životinja ne može pristupiti osnivanju skloništa jer sklonište prvenstveno, kako je i ranije u tekstu navedeno, može osnovati pravna ili fizička osoba, a ako nije na taj način osnovano osniva ga jedna ili više jedinica lokalne samouprave. Ukoliko ni jedna jedinica lokalne samouprave, a niti neka druga fizička ili pravna osoba ne osnuje sklonište na području jedinice područne samouprave isto osniva jedinica područne samouprave.

Grad Našice je 17. siječnja 2023. godine objavio otvoreni postupak javne nabave za usluge skloništa za životinje. Rok za dostavu ponuda bio je 7. veljače 2023. godine, a na objavljeni postupak nije pristigla niti jedna ponuda te je postupak poništen. Postupak je proveden za procijenjenu vrijednost u iznosu 31.860,00 eura/240.049,17 kuna. Tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi moguće su izmjene istoga i u pogledu vrijednosti samog ugovora ukoliko se tijekom izvršenja ugovora ukaže potreba, a sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22). U navedenom slučaju donosi se izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Usluge skloništa za životinje obuhvaćaju:

 • zaprimanje prijava o napuštenim i izgubljenim životinjama (prema pozivu Naručitelja, građana i veterinarske i sanitarne inspekcije),
 • samostalno organiziranje, sakupljanje i prijevoz izgubljenih i napuštenih životinja do skloništa,
 • osiguranje smještaja izgubljenih, napuštenih i privremeno oduzetih životinja te njihovo hranjenje do udomljavanja ili povrata vlasniku,
 • traženje vlasnika napuštenih i izgubljenih životinja ili ih nastojati udomiti oglašavanjem putem sredstava javnog priopćavanja ili web stranice i na druge načine,
 • vođenje evidencija o pronađenim životinjama i njihovu udomljavanju ili usmrćivanju,
 • provedbu mjera koje odredi veterinarska inspekcija,
 • provedbi i ostalih mjera koje propisuje Zakon o zaštiti životinja te podzakonski propisi.

Udruzi Farmica je sukladno ponudi udruge i po ispostavljenom računu plaćen iznos od 2.654,45 eura/19.999,95 kuna za pružene usluge u siječnju 2023.godine. Usluge su ugovorene i za veljaču 2023.godine sukladno ponudi udruge u iznosu 530,89 eura/3.999,99 kuna po jedinki.

Grad Našice ponovno će provesti postupak nabave za usluge skloništa za životinje.

U 2021. i 2022. godini usluge skloništa za životinje na području Grada Našica, sukladno provedenom postupku jednostavne odnosno javne nabave, pružala je Udruga Farmica.

Jednako tako, udruga Farmica je na osnovu dodatnog ugovora preuzela obvezu osiguravanja usluga veterinarsko-zdravstvene zaštite u 2022. i 2023. godini.

Razvidno je kako je obavljanjem danih usluga od strane Udruge Farmica, Grad Našice ispunjavao svoje zakonske obveze budući da je u skladu sa sklopljenim ugovorom financirao smještaj životinja u navedenom skloništu.

Grad Našice je putem javnog poziva za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica za zbrinjavanje životinja pomagao rad udruga koje skrbe o napuštenim životinjama, a u razdoblju od 2019. do 2022. godine sredstva u apsolutnom i maksimalnom iznosu bila su odobrena Udruzi Farmica za provođenje projekata „ Pet home“, „Ruka šapi“, „Farmica – sklonište za baš sve životinje te „Sjenica znanja“.

U uputama za prijavitelje u sklopu navedenog Javnog poziva definiraju se opravdani i neopravdani troškovi udruga.

Opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

 1. nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta odnosno jednokratne aktivnosti u skladu s ugovorom osim troškova završnih izvještaja, revizije i vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora
 2. moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu programa ili projekta odnosno jednokratne aktivnosti
 3. nužni su za provođenje programa ili projekta odnosno jednokratne aktivnosti koji je predmetom dodjele financijskih sredstava
 4. mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 5. trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti
 6. troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama
 7. troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću i naknade. Plaće i naknade (honorari) ne smiju prelaziti one koji su aktualni na tržištu (ukupan iznos ovih troškova može iznositi maksimalno 10% od ukupnog iznosa Proračuna projekta ili programa)
 8. putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u programu ili projektu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (ukupan iznos ovih troškova može iznositi maksimalno 10% od ukupnog iznosa Proračuna projekta ili programa).

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova koji nisu povezani isključivo sa provedbom programa u ukupnom iznosu od  maksimalno 10% od ukupnog iznosa Proračuna projekta ili programa, kao što su:

 1. najam ureda
 2. režije (energija, voda, plin)
 3. troškovi potrošne robe (uredski materijal, sitan inventar)
 4. troškovi telefona, pošte
 5. troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora, uključujući troškove financijskih usluga.

Putem ovako postavljenih uvjeta za prijavitelje javnog poziva, otvorena je mogućnost prijaviteljima da potpuno proizvoljno i sukladno vlastitim potrebama i prioritetima prijave projekte i programe za koje postoji potreba.

Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica za zbrinjavanje životinja za 2023.godinu bit će objavljen do kraja veljače, a prijave programa ili projekata može podnijeti udruga koja je, između ostalih uvjeta, ispunila ugovorne obveze prema Gradu Našicama iz ranije odobrenih programa ili projekata (uključujući izvještaj o provedbi aktivnosti) te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što pruža mogućnost dodatnog ostvarivanja financijskih sredstava za sve aktivnosti koje doprinose programima zbrinjavanja i zaštite životinja na području Grada Našica s ciljevima usmjerenim na podizanje svijesti o pravima i zaštiti životinja.

   GRADONAČELNIK:

                                                                                    Krešimir Kašuba, dr.med.vet.

Više iz kategorije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica

Marac

Prethodno savjetovanje: Nabava radova rekonstrukcije dijela ulice J.J.Strossmayera u Našicama

Marac

Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica

Marac