nasice.hr
Aktualno

Prijedlog Odluke za odabir korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice u 2023. godini

Na temelju članka 6. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice u 2023. godini, sukladno Zapisniku Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanja prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice od dana 26. siječnja 2023. godine, Povjerenstvo za ocjenjivanje jednokratnih aktivnosti udruga dostavlja Gradonačelniku

 P R I J E D L O G

Odluke za odabir korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Našice u 2023. godini

Više iz kategorije

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica

Marac

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Našica studentima za studijsku godinu 2023./2024.

Marac

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2023. godini

Marac