nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, koji obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma. Predmet nabave su radovi održavanja prometnica s asfaltnim zastorom i održavanje horizontalne signalizacije te održavanje prometnica s tucaničkim zastorom uključivo održavanje cestovnog pojasa, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Našica.

Održavanje nerazvrstanih cesta prostorno obuhvaća grad Našice i 17 seoskih naselja. Nerazvrstane ceste s asfaltnim ili tucaničkim zastorom nalaze su unutar građevinskih područja naselja, odnosno spajaju izdvojene dijelove građevinskih područja naselja. Održavanje djelomično obuhvaća i pojedine aktivnosti u cestovnom pojasu javnih cesta u naseljima kao i održavanje dijela poljskih putova, a sve se odnosi na 2020. i 2021. godinu.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem, posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave do 23. prosinca 2019. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica

Marac

Usluge vođenja projekta – “Parkovni biseri Slavonije”

Marac

Javni poziv za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2023. godinu

Marac