nasice.hr

Upravni odjel za investicije i prostorno planiranje

Marac

Upravni odjel za investicije i prostorno planiranje obavlja sljedeće:

 • – poslove pripreme, provedbe i praćenja projekata gradnje prometnica i druge prometne infrastrukture, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, objekata društvene infrastrukture, stanogradnje na području Grada te svih ostalih investicija u nadležnosti Grada;
 • – sudjeluje u razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;
 • – upravne i stručne poslove vezane za prostorno planiranje i zaštitu prirodnog okoliša;
 • – poslove uređenja prostora i urbanističkog planiranja, priprema izradu i prati provođenje planova i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, koordinira poslove na zahvatima u prostoru od važnosti za Grad i izradi prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja te prati stanje u prostoru vezano uz provedbu propisa iz oblasti zaštite prirode;
 • – poslove izrade akata Grada iz područja graditeljstva i prostornog planiranja;
 • – osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša;
 • – razmatra i priprema prijedloge proglašenja zaštite dijelova prirode na gradskom području;
 • – čuva dokumentaciju o prostornom planiranju i zaštiti okoliša;
 • – stručne poslove za zaštitu spomenika kulture i njihovu evidenciju;
 • – poslove u svezi s organizacijom i praćenjem stanja na zaštiti okoliša, primjeni zakonskih i drugih propisa, kao i svih ostalih poslova vezanih za zaštitu okoliša u okviru nadležnosti jedinca lokalne samouprave;
 • – obavlja i druge poslove iz područja svoje odgovornosti ako oni nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela.“
Pročelnik:
Matija Brkić, univ. spec. oec., Pročelnik Upravnog odjela za investicije i prostorno planiranje

Djelatnici:
Božo Papac, mag. ing. aedif., pomoćnik pročelnika upravnog tijela za investicije i prostorno planiranje

Boris Brajdić, dipl. ing.arh.,viši stručni suradnik za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

Danijel Stošić, dipl. ing.građ., viši stručni suradnik za investicije,

Tena Bošnjaković, mag. ing.aedif., viša stručna suradnica za investicije,

 

Važniji akti odjela:

 1. PROSTORNO UREĐENJE I PLANOVI

Prostorni plan uređenja Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 11/06.2/10. i 8/15.)
Provedbeni urbanistički Plan ”Šipovac” Našice – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/90.)
Provedbeni urbanistički Plan ”Industrijske zone” u Našicama – (“Službeni glasnik Općine Našice” broj3/92 i “Službeni glasnik Grada Našica“ broj 1/03.9/11. i 8/15.)
Detaljni plan uređenja zone mješovite namjene ”Trnjak” u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 5/97.)
Detaljni plan uređenja športsko-rekreacijske zone uz jezero ”LAPOVAC II” u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 3/05.)
Detaljni plan uređenja „Centar naselja Urbarija“ u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj4/12.)