nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, koji obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma. Predmet nabave su radovi održavanja prometnica s asfaltnim zastorom i održavanje horizontalne signalizacije te održavanje prometnica s tucaničkim zastorom uključivo održavanje cestovnog pojasa, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Našica.

Održavanje nerazvrstanih cesta prostorno obuhvaća grad Našice i 17 seoskih naselja. Nerazvrstane ceste s asfaltnim ili tucaničkim zastorom nalaze se unutar građevinskih područja naselja, odnosno spajaju izdvojene dijelove građevinskih područja naselja. Održavanje djelomično obuhvaća i pojedine aktivnosti u cestovnom pojasu javnih cesta u naseljima kao i održavanje dijela poljskih putova, a odnosi se na 2022. i 2023. godinu.

 

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom Elektroničkog oglasnika javne nabave do 30. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Poziv za 1. sjednicu Povjerenstva o ravnopravnosti spolova na području Grada Našica

Ivona

Objava rezultata Javnog natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima za 2022 godinu

Marac

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Našica

Ivona