nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Našice

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), članka 21. stavka 3. Statuta knjižnice Našice (Ur.broj: 126/2021 i 2158-6-1-01-23-84) te članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 2/20, 5/20-pročišćeni tekst, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst i 8/23) Gradsko vijeće Grada Našica  r a s p i s u j e

  J A V N I       N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja  Gradske knjižnice Našice

                   Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu na adresu: Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31 500 Našice, s naznakom na omotnici „Natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice  Našice“.

Tekst Javnog natječaja objavljen je u „Glasu Slavonije“ dana 3. travnja 2024. godine.

 

Više iz kategorije

Javni poziv za prijavu programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Našica u okviru raspoloživih decentraliziranih sredstava za 2023. godinu

Marac

Obavijest kandidatima prijavljeni na Natječaj za izbor direktora/ice Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

Marac

Jednostavna nabava – Radovi izgradnje pješačkog mosta preko potoka Lapovac

Ivona