nasice.hr
AktualnoJavni natječaji

Natječaj za imenovanje direktora i zamjenika direktora Našičkog vodovoda d.o.o., Našice

Na temelju Odluke Skupštine Društva Našički vodovod d.o.o. od 7. ožujka 2022. godine, raspisuje se sljedeći

NATJEČAJ

za imenovanje  direktora i zamjenika direktora Našičkog vodovoda d.o.o.,  Našice

Sukladno članku 35. Društvenog ugovora direktor i zamjenik direktora Društva može biti svaka fizička osoba koja ispunjava uvjete:

– da ima poslovnu sposobnost,

– osoba koja se imenuje za direktora da ima najmanje pet godina radnog iskustva, a osoba koja se imenuje za zamjenika direktora da ima najmanje tri godine radnog iskustva,

– da ima visoku stručnu spremu

– da ne postoje prepreke iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Sukladno članku 34. Društvenog ugovora upravu društva čini direktor te ju zastupa pojedinačno i samostalno.

Direktor i zamjenik direktora imenuju se na vrijeme od četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

Prije stupanja na dužnost direktor je dužan dati pismenu izjavu da je spreman prihvatiti dužnost člana uprave i da nema zapreke za njegovo imenovanje.

Prijave kandidata s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja osobno na urudžbeni ured ili poštom preporučeno na adresu: NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Vinogradska 3, 31500 Našice, s naznakom „NATJEČAJ ZA IMENOVANJE DIREKTORA – NE OTVARATI“, odnosno „NATJEČAJ ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA DIREKTORA – NE OTVARATI“.

Uz pisanu prijavu na natječaj u zatvorenoj omotnici kandidati su dužni priložiti:

– Zamolbu (obavezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon te po mogućnosti e-mail adresu)

– Životopis

– Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

– Domovnicu ili osobnu iskaznicu (preslika)

– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)

– uvjerenje nadležnog suda da ne postoje prepreke iz  članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, ne starije od 6 mjeseci od dana isteka roka za podnošenje prijava na ovaj natječaj.

Isprave se dostavljaju u neovjerenoj preslici.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava tražene uvjete. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji su ispunili uvjete ovog Natječaja Skupština Društva može provesti intervju ukoliko smatra da je to potrebno za donošenje odluke.

Skupština Društva Našički vodovod d.o.o. zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela objavljenog natječaja ili njegove izmjene u svakoj fazi postupka te pravo da ne prihvati niti jednu od pristiglih ponuda bez obrazloženja i zbog toga ne odgovara za eventualnu štetu kandidatima.

Ovaj Natječaj će se objaviti na web stranici Društva Našički vodovod d.o.o. (https://www.nasicki-vodovod.hr/dokumentacija/javni-pozivi/), oglasnoj ploči Društva te na web stranici Grada Našica ( https://nasice.hr/).

 

Kandidati će biti obaviješteni o ishodu javnog natječaja u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Skupštine društva o imenovanju direktora i zamjenika direktora Društva, objavom na web stranici Društva Našički vodovod d.o.o. (https://www.nasicki-vodovod.hr/dokumentacija/javni-pozivi/) u obliku obavijesti  o ishodu javnog natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, prema članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Dokazi koje je kandidat dužan priložiti kako bi ostvario prava prednosti pri zapošljavanju nalaze na poveznici: https://uprava.gov.hr/ Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na Javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka navedenih u prijavi na Javni natječaj, kao i iz  dokumentacije dostavljene uz prijavu, u svrhu imenovanja direktora i zamjenika direktora Društva Našički vodovod d.o.o.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.

Više iz kategorije

Obavijest kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme jednog namještenika u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Našica na radno mjesto domara

Marac

JAVNI POZIV za uporabu drvenih ugostiteljskih kućica povodom koncerta Crvene jabuke

admin

Objava rezultata Javnog natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima za 2023 godinu

Marac