nasice.hr
Javni pozivi

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godinu.

Grad Našice na temelju članka 7. Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godini („Službeni glasnik Grada Našica „ broj 10/20), objavljuje

J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godinu.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni  članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list EU, L 352/1, od 24. prosinca 2013.).

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godinu.

S ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Grada Našica dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju slijedećih mjera:

  1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  2. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije,
  3. Potpora za  ulaganja u standarde kvalitete,
  4. Potpore za razvoj deficitarnih, tradicijskih i umjetničkih obrta,
  5. Potpore za promociju na sajmovima i izložbama,
  6. Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika,
  7. Potpora za očuvanje radnih mjesta uslijed pandemije COVID-19.

           

Javni poziv je otvoren od dana objave do 31. svibnja 2021. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2021. godinu.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju.

Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Više iz kategorije

Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2024. godini za predfinanciranje EU projekata

Marac

Dodatni javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2023. godini

Marac

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Našica u 2024. godini

Marac