nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Javni poziv

kojim Grad Našice, kao pravna osoba nadležna za upravljanje nad katastarskim česticama broj 2687/4, 2728/1 i 2687 /l, sve u k.o. Našice, a na administrativnom području Grada Našica, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno granice sa zemljištem na kojem će se izvršiti izgradnja ceste, parkirališta, nogostupa, oborinske kanalizacije, potpornog zida, javne rasvjete i distributivne EKI kanalizacijske mreže

– na dijelu Franjevačke ulice (dio k.č.br. 2728/1 i k.č.br. 2687/1, k.o. Našice)
– na dijelu Ulice Matije Gupca (dio k.č.br. 2687/4, k.o. Našice)

Više iz kategorije

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2023. godini

Marac

Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica

Marac