nasice.hr
AktualnoJavna nabava

Radne bilježnice za učenike osnovnih škola

Grad Našice provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave su radne bilježnice i ostala pomoćna nastavna sredstva za učenike osnovnih škola na području Grada Našica za školsku godinu 2022./2023. Predmet nabave podijeljen je na tri grupe: Grupa 1: OŠ D.Pejačević Našice, Grupa 2: OŠ K.Tomislava Našice, Grupa 3: OŠ I.B.Slovaka Jelisavac.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovnicima, prema grupama predmeta nabave, koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju posredstvom EOJN RH do 29. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Dodatni javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2023. godini

Marac

Saziv 9. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Saziv 9. sjednice Gradskog savjeta mladih Grada Našica

Marac