nasice.hr
Javna nabava

Radovi rekonstrukcije javno-prometne infrastrukture Ulice braće Radića u Našicama

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javno-prometnih površina u dijelu Ulice braće Radića u Našicama. Radovi koji se izvode obuhvaćaju:

– rekonstrukciju prometne infrastrukture dijela Ulice braće Radića (kolnik, parkirališta, kolni ulazi, pješačka staza) od križanja s ulicama Tavanačka cesta i Josipa Rohra do iza križanja sa Ulicom žrtava Fašizma (uključivo oba raskrižja) u Našicama

– oborinska odvodnja dijela Ulice Braće Radića od križanja s ulicama Tavanačka cesta i Josipa Rohra do križanja sa Ulicom žrtava Fašizma u Našicama sa spojem na postojeću oborinsku odvodnju

– javna rasvjeta dijela Ulice Braće Radića od križanja s Ulicom Josipa Rohra do iza križanja sa Ulicom žrtava Fašizma u Našicama.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 15. siječnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više iz kategorije

Rekonstrukcija dijela ulice Josipa Jurja Strossmayera u Našicama

Marac

Građevinski radovi na uređenju Velikog parka kraj Dvorca u Našicama

Marac

Radovi izgradnje biciklističko-pješačke staze od Jelisavca do Lađanske

Marac