nasice.hr
Javna nabava

Radovi rekonstrukcije i sanacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi sanacije zgrade mrtvačnice u Našicama, a uključuju armiranobetonske radove nadogradnje postojećih stupova i greda, sanacija dijelova AB greda i ploče, zamjena oštećene kamene obloge stupova i zidova, zidarska i molerska obnova vanjskih ploha natkrivenog trijema, čišćenje zidnih i podnih kamenih obloga unutar objekta, elektroradovi nove rasvjete, ugradba nove inox ostakljene ograde, ugradnja montažnih žardinjera uključivo sadnja bilja.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 15. siječnja 2021. godine do 13:00 sati.

Više iz kategorije

Radovi izgradnje osnovne i dodatne infrastrukture u industrijskoj zoni Našice

Marac

Radne bilježnice za učenike osnovnih škola

Marac

Radovi rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici braće Radića u Našicama

Marac