nasice.hr
AktualnoJavni pozivi

Program potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godinu.

Grad Našice objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu

na području Grada Našica za 2021. godinu.

 

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni  članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list EU, L 352/1, od 24. prosinca 2013.).

                Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godinu.

            S ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Grada Našica dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju slijedećih mjera:

  1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  2. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije,
  3. Potpora za ulaganja u standarde kvalitete,
  4. Potpore za razvoj deficitarnih, tradicijskih i umjetničkih obrta,
  5. Potpore za promociju na sajmovima i izložbama,
  6. Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 15. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2021. godinu.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju.

Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Više iz kategorije

Saziv 13. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

Saziv 3. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

Marac

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica – UŽIVO

Ivona