nasice.hr
Prethodna savjetovanja

Prethodno savjetovanje: Usluge građevinskog nadzora

Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova – Usluge građevinskog nadzora.

Javna nabava usluga se provodi u sklopu Projekta “Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog”, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema”, KK.06.1.1.13, Prioritetna os 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa”, Specifični cilj 6c1 “Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine” iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” koji se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet nabave je nastavak usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji kulturnih objekata.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno sa 8. veljače 2023. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.

Više iz kategorije

Radovi izgradnje javne rasvjete u ulici Franje Strapača u Markovcu Našičkom

Ivona

Prethodno savjetovanje: Nabava radova rekonstrukcije dijela ulice J.J.Strossmayera u Našicama

Marac

Prethodno savjetovanje: Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Ulici Antuna Gustava Matoša u Našicama

Marac