nasice.hr
Vijesti

Obavijest građanima o praćenju kvalitete zraka

      Poštovani,

temeljem upita od strane građana upućujemo sljedeću obavijest kao odgovor na navedeno, a vezano za temu kvalitete zraka u gradu Našicama.

      Kvalitetu zraka u Republici Hrvatskoj prati i osigurava Državni hidrometeorološki zavod, a praćenje se provodi na mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka državne mreže, mjernim postajama na području jedinica područne ( regionalne ) samouprave, Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave te mjernim postajama onečišćivača. U sklopu lokalne mreže na području kontinentalne Hrvatske nalazi se mjerna postaja Zoljan. Mjere se onečišćujuće tvari: dušikov dioksid, sumporov dioksid i lebdeće čestice PM10. Onečišćivač je dužan u skladu sa zahtjevima propisanim Okolišnom dozvolom te propisima vezanim za zaštitu okoliša provoditi redovna i propisana mjerenja onečišćenja zraka te osigurati praćenje kvalitete zraka.

    Grad Našice je proveo istraživanje tržišta o mogućnostima i metodama mjerenja onečišćujućih tvari sukladno Pravilniku o praćenju kvalitete zraka te zatražio informativne ponude za mjerenje kvalitete zraka od strane pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka kao što je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba i EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Grad Našice planira osigurati financijska sredstva u Proračunu za 2024. godinu i u skladu s navedenim sklopiti ugovor za pružanje usluga sa najpovoljnijim ponuditeljem i to za indikativna mjerenja onečišćujućih tvari dušikov dioksid, sumporov dioksid automatskim analizatorom te za gravimetrijsko određivanje lebdećih čestica PM10. Postavljanje pokretne mjerne postaje na određenu lokaciju bit će izvršeno sukladno uputama izvršitelja usluge. Mjerenja će biti provedena pravovremeno i kvalitetno u skladu sa zakonskim propisima. Izmjereni podatci na mjernoj postaji bit će statistički obrađeni i analizirani prema Zakonu o zaštiti zraka, Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku i Pravilniku o praćenju kvalitete zraka.

     Rezultati mjerenja kvalitete zraka sa svih mjernih postaja uspostavljenih na području Republike Hrvatske, pa tako i mjerne postaje Zoljan, kontinuirano se dostavljaju u bazu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj i objavljuju svakog sata na mrežnim stranicama Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u sklopu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, i kao takvi podaci su za sve stanice državne i lokalne mreže svima dostupni na sljedećoj poveznici: https://iszz.azo.hr/iskzl/index.html. Navedenu poveznicu postavit ćemo i na službene web stranice Grada Našica kako bi građani svakodnevno, u realnom vremenu, imali uvid u tražene podatke.

     Shvaćamo zabrinutost građana i njihovu reakciju, jer smo svjesni kako svako eventualno onečišćenje zraka šteti zdravlju ljudi i okolišu. Iako su koncentracije onečišćenja zraka na našem području u normalnim granicama i u skladu s graničnim vrijednostima sukladno pozitivnim zakonskim propisima vezanim za zaštitu zraka poduzet ćemo dodatne korake s ciljem očuvanja dobrobiti i sigurnosti naših građana, a sve kako bi u budućnosti osigurali istu, ako ne i bolju kvalitetu zraka. Nadalje Grad Našice u skladu sa zakonskim obvezama te uz kontinuiranu koordinaciju sa predstavnicima gospodarstva s našičkog područja nastoji osigurati dobru kvalitetu života u gradu  uzimajući u obzir i važnost očuvanja, odnosno stvaranja novih radnih mjesta.

S poštovanjem!

GRADONAČELNIK:

                                                                                                          Krešimir Kašuba, dr.med.vet.

Više iz kategorije

Grad Našice je siguran grad – potvrdila je to i vježba civilne zaštite

Ivona

JAVNI POZIV- DOSTAVA PONUDA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE RASELJNIH OSOBA IZ UKRAJINE

Marac

Ivona