nasice.hr
Jednostavna nabava

Usluge implementacije strategije razvoja Grada Našica

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Našica” br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura.

Predmet nabave su usluge implementacije strategije razvoja grada Našica, a sastoji se od strukturirane pripreme implementacije koja će osim pripreme timova za implementaciju osigurati i objektivizirati proces kroz aktivni rad s timovima koji će sudjelovati u implementaciji.

Nakon što je uspješno dovršeno istraživanje tržišta i analiza pozicije grada Našica, u svrhu dobivanja kvalitetnih podloga za ostvarivanje ciljeva, i izrada same strategije, gdje su definirane ključne mjere i inicijative s kojima se nastoji realizirati nova vizija i ciljevi grada, s ciljem efikasne implementacije iste predviđa se suradnja s vanjskim stručnjacima koji će podržati operativnu pripremu implementacije u skladu s resursima, rizicima, raspoloživim sredstvima i ostalih relevantnih parametara.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda kojeg zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

Više iz kategorije

Oprema za mjesni dom u Velimirovcu

Marac

Jednostavna nabava – Radovi izgradnje javne rasvjete u ulici F.Strapača u Markovcu Našičkom

Marac

Usluge istraživanja tržišta – strategija razvoja Grada Našica

Marac