nasice.hr
Prethodna savjetovanja

Radovi izgradnje Centra industrijske zone

Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, Radovi izgradnje Centra industrijske zone. Javna nabava radova provodi se u sklopu „Programa podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema“ a sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u „Državnom proračunu RH za 2022.godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu“

Predmet nabave je građenje građevina gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2. skupine Poslovna građevina s uredskim prostorima i pratećim sadržajima, te prometne površine i parkirališta.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) uz napomenu kako se ostatak priloga Dokumentaciji može preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno sa 14. ožujka 2023. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.

Više iz kategorije

Prethodno savjetovanje: Nabava opreme za unutarnje opremanje Dvorca Pejačević Velikog i Vile Groeger u Našicama

Marac

Prethodno savjetovanje: Usluge građevinskog nadzora

Marac

Prethodno savjetovanje: Nabava radova rekonstrukcije dijela ulice J.J.Strossmayera u Našicama

Marac